Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Rynku Rolnego X

IV SA/Wa 1966/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-05

., zatwierdzająca nabycie przez skarżącego ilości referencyjnej na podstawie umowy z dnia (...) lutego 2006 r. Stwierdzenie nieważności tej decyzji dopiero po zamknięciu roku kwotowego...
. Jest to konsekwencją faktu, iż decyzja o stwierdzeniu nieważności decyzji administracyjnej ma charakter deklaratoryjny i wywołuje skutek prawny ex tunc. Mówiąc innymi słowy...

V SA/Wa 2389/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-18

skargi wskazał:, • naruszenie prawa dające podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji organu I instancji (art. 156§1 pkt 4 k.p.a.) polegające na skierowaniu decyzji...
prawa dające podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji (art.156§1 pkt 7 k.p.a.) polegające na skierowaniu do strony decyzji organu I instancji niekompletnej, tj...

V SA/Wa 863/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-22

, że decyzja ta została wydana z naruszeniem prawa będącym podstawą do stwierdzenia jej nieważności. Organ I instancji wydał tę kolejną decyzję, zanim zaskarżona...
stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji podnosząc, że organ rażąco naruszył przepis art. 138 § 2 k.p.a. w warunkach, gdy materiał sprawy został zgromadzony...

V SA/Wa 2740/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-18

Terenowego Agencji Rynku Rolnego w K., Jako podstawę skargi wskazał:, • naruszenie prawa dające podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji organu I instancji (art. 156§1...
gdy prawidłowym adresatem był ,,[...]',, • naruszenie prawa dające podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji (art.156§1 pkt 7 k.p.a.) polegające na skierowaniu do strony...

V SA/Wa 1331/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-01

. o sprecyzowanie, czy wnioskiem z dnia ... października 2007r. żąda on wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności czy uchylenia lub zmiany wyżej wskazanej decyzji z dnia...
, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania...

IV SA/Wa 44/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-08-14

zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu. Zgodnie bowiem z informacją udzieloną...

I GSK 1125/18 - Wyrok NSA z 2019-02-28

podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji (art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a.), gdyż polegały na skierowaniu decyzji organu I instancji w stosunku do podmiotu nie będącego...
art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a.;, - w sytuacji, w której zachodziła podstawa stwierdzenia nieważności decyzji (art. 156 § 1 pkt 7 k.p.a.) z uwagi na skierowanie...

V SA/Wa 1466/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-19

wskazany w pkt 2b skargi spółka wskazała również, że zasada praworządności nie uzasadnia rozwiązania prawnego umożliwiającego stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej...
, ze środków przewidzianych w przepisach rozporządzenia nr 543/2011. Stwierdzenie nieważności decyzji z [...] grudnia 2011 r. nr [...] w sprawie wstępnego uznania grupy...

I GSK 1126/18 - Wyrok NSA z 2019-02-28

wpływ na wynik sprawy poprzez oddalenie skargi:, - podczas gdy wspomniane w skardze naruszenia dawały podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji (art. 156 § 1 pkt 4 kpa...
stwierdzenia nieważności decyzji (art. 156 § 1 pkt 7 kpa) z uwagi na skierowanie do strony decyzji organu I instancji niekompletnej, tj. bez pouczenia o trybie i sposobie...

IV SA/Wa 2189/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-03

już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną. Wobec powyższego Sąd zobligowany był stwierdzić nieważności zaskarżonej decyzji., Z tych względów oraz na podstawie art. 145 §...
Rynku Rolnego z dnia [...] października 2005 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia indywidualnej ilości referencyjnej - stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji - Decyzją...
1   Następne >   +2   +5   +10   16