Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych X

I OSK 1663/09 - Postanowienie NSA z 2010-05-07

. [...] uchylającej decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia [...] października 1999 r. nr [...] i odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji nr [...] Naczelnika Gminy Bełchatów z dnia...
[...] października 1999 r. nr [...] odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji nr [...] Naczelnika Gminy Bełchatów z dnia [...] listopada 1988 r. (pkt 2), a także zaświadczenie...

II SA/Wa 601/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-29

przez osobę nieupoważnioną będzie uznanie tego rozstrzygnięcia za wydane bez podstawy prawnej, co zgodnie z art. 156 § 1 pkt 2 stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności...
z tym, aby wyeliminować z obrotu prawnego akt wydany przez organ administracji publicznej konieczne jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia bądź przepisu prawa materialnego...

I OW 206/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-09

. Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło nieważność decyzji Prezydenta Miasta Zawiercie z [...] grudnia 1975 r. w sprawie przymusowego wykupu na rzecz Skarbu Państwa...
powołując się na treść art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, ze zm.) stwierdziła...

I OSK 711/15 - Wyrok NSA z 2016-12-09

. II OSK 299/05, LEX nr 190971; z dnia 17 stycznia 2006r/ II OSK 403/05, LEX nr 196461)., Po stwierdzeniu, że w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki nieważności...
O., P., G.G. i W.., W odpowiedzi na wniosek organ pismem z dnia 9 lipca 2014 r. stwierdził, że żądana informacjia została już stronie udostępniona przez Oddział w S...

IV SA/Wa 3334/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-11

pierwokupu, a co za tym idzie także art. 599 § 2 k.c., przewidującego skutek w postaci nieważności umowy bezwarunkowej, gdy prawo pierwokupu przysługiwało z mocy ustawy...
Skarbowi Państwa (por. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2004 r., sygn.. IV CK 121/04)., Stwierdzić zatem należy, że wykonanie prawa pierwokupu...

I OSK 1556/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-25

, postanowienia oraz na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisu...
I instancji stwierdził, że sprawa ze skargi S.L. nie podlega kognicji sądów administracyjnych., Skargę kasacyjną od powyższego postanowienia wniósł S.L.. Zarzucił...