Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Mienia Wojskowego X

III OSK 4536/21 - Wyrok NSA z 2021-11-23

ostatecznej, stwierdzenie jej nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub ustawach szczególnych (art. 16 k.p.a....
)., Z uwagi na to, że zaszła podstawa do stwierdzenia nieważności zaskarżonej i utrzymanej nią w mocy decyzji, Sąd pierwszej instancji nie dokonywał oceny zasadności...

III OSK 5004/21 - Wyrok NSA z 2022-04-05

., Niezasadny jest też zarzut naruszenia art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. W orzecznictwie ugruntowane jest stanowisko, że sankcja w postaci stwierdzenia nieważności decyzji...
stwierdził, że z akt sprawy jednoznacznie wynika, że M. K. została wypłacona pomoc finansowa, co Dyrektor wskazał w uzasadnieniu decyzji z [...] lipca 2020 r. Organ odwoławczy...

I OSK 3057/15 - Wyrok NSA z 2017-10-26

mieszkalnym nr [...] przy ul. K. w W. Poddawszy ponownej analizie zgromadzony w sprawie materiał dowodowy organ I instancji stwierdził, że sytuacja życiowa w jakiej znajduje...
stwierdził, iż takie okoliczności w rozpatrywanej sprawie nie występują. O wyjątkowości sytuacji nie może bowiem przesądzać wskazana przez stronę okoliczność...

III OSK 4750/21 - Wyrok NSA z 2022-01-18

. 6, w tym pkt 4 tego ustępu., W ocenie NSA, stwierdzenie, że zastosowanie w niniejszej sprawie art. 21 ust. 6 pkt 4 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP wedle...
ten oraz jego małżonek traktowany jest jako osoba, której potrzeby mieszkaniowe zostały definitywnie zaspokojone., Organ stwierdził, że istnieje podstawa do zastosowania...

III OSK 4465/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-28

za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę...
Naczelny Sąd Administracyjny nie stwierdził, aby istniały przesłanki negatywne, określone w art. 60 p.p.s.a., W związku z tym, że skarżący kasacyjnie skutecznie cofnął skargę...

III OSK 4386/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-28

skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jeżeli skarżący skutecznie...
sprawie Naczelny Sąd Administracyjny nie stwierdził, aby istniały przesłanki negatywne, określone w art. 60 p.p.s.a., W związku z tym, że skarżący kasacyjnie skutecznie...

I OSK 3311/15 - Wyrok NSA z 2017-10-06

, od którego nie przysługuje mu już prawo do jego wypłaty i tym samym rażąco naruszył art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 48d ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku. Prezes WAM stwierdził...
, iż został umieszczony na wykazie osób uprawnionych do wypłaty tego świadczenia. Skarżący stwierdził, że skoro przyznano mu prawo do świadczenia mieszkaniowego i prawo...

III OSK 5108/21 - Wyrok NSA z 2022-06-02

do dokonania ustaleń przez organ dzień 12 czerwca 2017 r., kiedy to przysługiwało mu uprawnienie do czterech norm. Mimo stwierdzenia w decyzji, że drugi syn skarżącego...
niniejszej sprawy dotyczył wykładni art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z 2 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i zawartego w nim stwierdzenia...

III OSK 4631/21 - Wyrok NSA z 2021-12-17

, t.j. z 2018 r. poz. 133 ze zm. (dalej: ustawa o zakwaterowaniu)., Organ II instancji stwierdził, że żołnierz, który otrzymał pomoc w formie zaliczkowej lub bezzwrotnej do 31...
. 21 ust. 6 ww. ustawy, o co faktycznie wnosił skarżący, powodowałoby zaprzeczenie celu ww. norm prawnych., Konkludując Prezes AMW stwierdził, że tak wyjątkowe prawo...

III OSK 4882/21 - Wyrok NSA z 2022-01-20

stwierdził, że przyjęcie do określenia kwoty odprawy mieszkaniowej również norm na dwóch synów skarżącego, którzy usamodzielnili się i nie zamieszkują wspólnie z żołnierzem...
do zakwaterowania. Tę tezę potwierdza orzecznictwo sądowe. Na przykład w wyroku z dnia 7 października 2011 r. sygn. akt II CSK 693/10 Sąd Najwyższy stwierdził, że celem...
1   Następne >   2