Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów X

II SA/Ol 323/05 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2005-05-12

Sprawa ze skargi K. Z. na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie stypendium socjalnego postanawia odrzucić skargę.

II SA/Ol 689/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-10-17

materialną skarżącego i jego rodziny. Jednocześnie skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji organów I, jak i II instancji, które zostały w jego ocenie wydane...
przesłanki do wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia...

III SA/Lu 975/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-05

o przywrócenie terminu, liczonemu od dnia ustania przeszkody., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego M. G. wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonego...
. Jak wyżej wspomniano Komisja powinna była uchylić postanowienie Przewodniczącego i orzec o wniosku jako jedyny właściwy organ., W sprawie nie było podstawy do stwierdzenia...

II SA/Ol 114/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-04-05

konieczność stwierdzenia ich nieważności., Zgodnie z art. 127 § 1 k.p.a. od decyzji wydanej w pierwszej instancji stronie przysługuje odwołanie, do którego rozpatrzenia...
., Mając powyższe na względzie Sąd, na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 Ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stwierdził nieważność zaskarżonych decyzji...

II SA/Ke 235/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-06-28

przepisów prawa materialnego, czy też przepisów prawa procesowego, skutkujących koniecznością uchylenia lub stwierdzenia nieważności przedmiotowego rozstrzygnięcia...

I OSK 1809/15 - Wyrok NSA z 2015-12-08

mieć, ale także miało wpływ na wynik sprawy. W sprawie nie było podstawy do stwierdzenia nieważności postanowień, ponieważ przepisy K.p.k. nie przewidują w przypadku...
instancyjnego. Oznacza to, że przepisy K.p.k. mają zastosowanie także w postępowaniu o wznowienie postępowania dyscyplinarnego. Można zatem stwierdzić, że w odniesieniu do spraw...

II SA/Bd 207/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-05-06

konieczne jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia bądź przepisu prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, bądź przepisu postępowania w stopniu mogącym...
mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie, albo też przepisu prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a - c p.p.s.a.) lub stwierdzenia...

II SA/Bd 588/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-01

podstawą stwierdzenia nieważności decyzji (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a ). W myśl natomiast art. 134 § 1 p.p.s.a. sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc...
uchyleniu, jeśli sąd stwierdzi naruszenie prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania...

I OSK 247/09 - Wyrok NSA z 2009-10-07

, oraz o stwierdzenie nieważności postanowienia Komisji Dyscyplinarnej z dnia 22 maja 2006 r. w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego., Skargę oparto na wielokrotnym...
zasad etycznych obowiązujących studentów Uniwersytetu. udział w dwóch zdarzeniach, a zatem określonej sekwencji czasowej pozwolił Komisji na stwierdzenie lekceważącego...

II SA/Bd 386/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-06-05

w I i II instancji, wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji w całości ewentualnie o ich uchylenie w całości zarzucając obu decyzjom:, 1. naruszenie...
materialnej., Zdaniem strony skarżącej, jeśli Komisja doszukałaby się w tym przepisie niejasności i stwierdziła wątpliwości interpretacyjne, powinna je rozstrzygnąć na korzyść...
1   Następne >   3