Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

III SA/Wa 1672/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-17

Administracyjnego w Warszawie., Natomiast pismem z dnia 16 stycznia 2018 r. Skarżący wniósł do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. o stwierdzenie nieważności...
., której stwierdzenia nieważności żąda jest decyzją ostateczną. W uzasadnieniu wniosku Skarżący podniósł, iż przedmiotowa decyzja rażąco narusza przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 updof...

III SA/Wa 735/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-23

Skarbowego w M. z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ustanowienia zastawu skarbowego 1) stwierdza nieważność decyzji...
do Naczelnika Urzędu Skarbowego w M. wniosek o stwierdzenie nieważności ustanowienia zastawu skarbowego wpisanego w dniu 23 października 2006 r. do rejestru zastawów, z powodu...

I SA/Gl 308/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-07-20

Skarbowego w K. z dnia 28 stycznia 2022 r. nr [...] w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności czynności wykreślenia z rejestru podatników podatku od towarów i usług...
oddala skargę. Przedmiotem skargi podatnika C. Spółka z o.o. Spółka komandytowa w K. (dalej także Spółka lub skarżąca) jest stwierdzenie nieważności czynności Naczelnika...

I SAB/Sz 9/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-08-19

2016 r. o unieważnienie bądź stwierdzenie nieważności sprawy ze skargi M. T. na przewlekłość postępowania Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. p o s t a n a w i a: odrzucić...
wniosek. Pismem z dnia 13 maja 2015 r. M. T. wniosła o unieważnienie bądź stwierdzenie nieważności sprawy toczącej się pod sygn. akt I SAB/Sz 9/13 zakończonej wyrokiem...

III SAB/Wa 11/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-27

o stwierdzenie nieważności ze względu na ich doręczenie doradcy podatkowemu J. J., który nie był umocowany do reprezentowania skarżącej w ramach czynności sprawdzających zasadność...
do reprezentowania strony w sprawie przedłużania terminu zwrotu podatku. Organ podatkowy odmówił stwierdzenia nieważności tych postanowień uznając, że prawidłowo zostały...

I SAB/Gd 10/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-15

zakwalifikowały jako zrzeczenie się roszczenia i przypisały temu skutek cywilnoprawny, podczas gdy skarżący przed upływem trzech lat od stwierdzenia nieważności decyzji wymiarowej...
Państwa w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji wymiarowej z dnia [...] 1995 r. ustalającej wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego od niezaewidencjonowanego...

I SA/Ol 344/04 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-09-27

opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej dokonanej 22 lipca 1997r., 2/ odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Urzędu Skarbowego z dnia 08 sierpnia 1997r. w przedmiocie...
niejawnym sprawy ze skargi I. S. i B. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie Odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia...

I SA/Gd 1101/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-01-29

r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 800, dalej jako 'O.p.') wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej Naczelnika Urzędu Skarbowego i tytułu...
wykonawczego z uwagi na rażące naruszenie prawa. W uzasadnieniu pisma strona wskazała, że nie wnosi o wznowienie postępowania lecz o stwierdzenie nieważności decyzji...

I SA/Gl 233/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-15

w trybie stwierdzenia nieważności decyzji, decyzją z dnia [...], nr [...] odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. z dnia...
decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w T.., Skargę tę Sąd przesłał według właściwości organowi., Naczelnik Urzędu Skarbowego w T. przekazując skargę do sądu stwierdził...

I SAB/Bd 40/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-10-23

[...] z [...] nr tytułu wykonawczego [...] w związku z wniesieniem wniosku o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Dyrektora OR KRUS w B. z dnia [...] r. W dniu [...] r. wpłynęło...
: [...], [...], [...], [...], [...], [...] i [...], w związku z wniesieniem podania o stwierdzenie nieważności postanowienia nr [...] - [...] z dnia [...] r. nr tytułów wykonawczych...
1   Następne >   +2   +5   +10   57