Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celnego X

III SA/Lu 581/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-19

może być zwrócona w razie uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji o nałożeniu kary pieniężnej. Ponieważ decyzja taka nie została jeszcze wydana, wniosek strony...
bankowy podmiotu, który ją wpłacił - w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji o uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji o nałożeniu kary pieniężnej...

I SAB/Ol 9/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-07-06

Izby Celnej postanowieniem z 7 lipca 2011r. wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 13 czerwca 2011r...
. Niezależnie od wcześniejszych postępowań dotyczących stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 13 czerwca 2011r., obecnie postanowieniem...

I SA/Gl 1837/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-01-17

W dniu [...] r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęło pismo W. W. zatytułowane 'skarga'. Autor pisma domaga się w nim zwrotu stwierdzenia nieważności...
. 926 ze zm.). Zgodnie z art. 75 podatnikowi przysługuje prawo wystąpienia do właściwego organu podatkowego o stwierdzenie nadpłaty podatku i rozstrzygnięcie tej kwestii...

I SA/Łd 1399/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-03-14

. T. złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym., Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2005 roku sygn. akt I SA/Łd 943/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi...
stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji Dyrektora Izby Celnej w Ł. nr [...] oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w P. z dnia...

III SA/Lu 1036/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-16

. dotknięte jest tożsama kwalifikowaną wadą prawną, która skutkuje stwierdzeniem jego nieważności., W konkluzji stwierdzić zatem należało, że kontrolowany w niniejszej sprawie...
w wysokości wyższej, niż wynikająca ze zgłoszenia celnego., Na wstępie wymaga stwierdzenia to, że na podstawie art. 68 WKC, organy celne są uprawnione do przeprowadzenia...

II GSK 2030/12 - Postanowienie NSA z 2013-07-11

. poinformował pełnomocnika T., że kaucja może być zwrócona w razie uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji o nałożeniu kary pieniężnej, a ponieważ decyzja taka...
. 3 u.t.d. w związku ze stwierdzeniem naruszeń przepisów o transporcie drogowym oraz na 'niedopuszczeniu strony skarżącej do udziału w postępowaniu'. W ocenie Sądu...

I SA/Po 818/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-01-30

tak, jak od początku w odwołaniu żądała tego spółka., Skargą w sprawie I SA/Po 390/12 spółka wniosła o uchylenie w całości, ewentualnie stwierdzenie nieważności postanowienia...
o podobnym zakresie przepisów., W skardze na powyższą informację (akt) spółka domagała się jej uchylenia w całości, ewentualnie stwierdzenia bezskuteczności zaskarżonej...

II GSK 17/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-29

przez właściwy organ utraty ważności 'poświadczenia rejestracji' w stosownej formie., Rozważania, co do charakteru prawnego stwierdzenia nieważności 'poświadczenia rejestracji...
o niskich wygranych., Sąd I instancji uznał, że skargi Spółki E. na informacje Naczelnika Urzędu Celnego w P. o stwierdzeniu utraty ważności poświadczenia rejestracji...

II GSK 1752/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-21

., Rozważania, co do charakteru prawnego stwierdzenia nieważności 'poświadczenia rejestracji' należy poprzedzić uwagą, że brak jest legalnej definicji decyzji...
., Zauważyć należy, że stwierdzenie, czy 'poświadczenie rejestracji' utraciło ważność może być kwestią sporną między uprawnionym i organem, w szczególności w sytuacji...

I SA/Bd 850/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-02-09

. 2325 - t.j., dalej jako 'p.p.s.a.') lub też naruszenie prawa będące podstawą stwierdzenia nieważności decyzji (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.)., Badając przedmiotową sprawę...
celów; po trzecie - czy efekty zakwestionowanego uregulowania pozostają w odpowiedniej proporcji do ciężarów nakładanych na adresata danej normy prawnej. Stwierdzenie...
1   Następne >   +2   +5   8