Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Miasta X

II OSK 1651/16 - Wyrok NSA z 2018-05-25

skargę o stwierdzenie nieważności § 5 ust. 10 pkt 17 lit, c) i d) m.p.z.p. i na podstawie art. 174 pkt 1 oraz 2 p.p.s.a. zarzucając naruszenie:, 1. art. 151 w zw. z art. 134...
poprzez odmowę stwierdzenia nieważności § 5 ust. 10 pkt 17 lit. c) i d) m.p.z.p., pomimo jego sprzeczności z prawem;, 3. art. 106 § 3 p.p.s.a. poprzez oddalenie skargi w kminki...

II OSK 437/13 - Wyrok NSA z 2013-11-06

o stwierdzenie nieważności tej uchwały w całości podnosząc naruszenie szeregu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U....
u.p.z.p. i stanowi istotne naruszenie trybu sporządzania planu miejscowego skutkujące stwierdzeniem nieważności planu. Wojewoda podkreślił, że z protokołu z sesji Rady...

II OSK 1048/13 - Wyrok NSA z 2013-09-27

u.p.z.p. Sąd zważył, że niebezpieczeństwa dowolnej interpretacji zapisów planu miejscowego, o którym wyżej mowa, nie wyeliminuje stwierdzenie nieważności wyłącznie normy...
miejscowego z uwagi na ich charakter i zakres skutkuje koniecznością stwierdzenia nieważności nie tylko definicji przeznaczenia zamiennego, ale także ustaleń szczegółowych...

I OSK 1798/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-25

, a przez to podlegają stwierdzeniu ich nieważności. Pełnomocnik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania...
oraz zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania według norm przepisanych., W ocenie skarżącego organu, stwierdzenie nieważności dwóch dodatkowych regulacji uchwały...

III OSK 3075/21 - Postanowienie NSA z 2021-02-16

ustawie o samorządzie gminnym (czego skutkiem było stwierdzenie jej nieważności powołanym wyżej rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 3 stycznia 2020 r...
stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, ponieważ umorzyć postępowanie można wyłącznie w sytuacji, gdy postępowanie...

I OSK 1073/15 - Wyrok NSA z 2015-07-28

., Mając powyższe na względzie, Sąd uznał, że nie ma podstaw do stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały, gdyż w sprawie nie doszło do naruszenia art. 19 ust. 2 u.z.z....
i stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z [...] października 2013 r. nr [...], ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego...

II OSK 2987/13 - Wyrok NSA z 2015-07-09

ze swoimi członkami, w tym skarżącymi. W ocenie Sądu I instancji, nie można więc stwierdzić, że pomiędzy Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją sp. z o. o. a skarżącymi istnieje...
§ 1 p.p.s.a. rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, biorąc z urzędu pod rozwagę jedynie nieważność postępowania. Jeżeli zatem nie wystąpiły przesłanki...