Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Gminy X

I OSK 1877/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-24

wniosku M. S. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy Dąbrówka z dnia [...] sierpnia 1976 r. nr [...] postanawia: oddalić skargę kasacyjną Postanowieniem z dnia...
16 czerwca 2010 r., sygn. akt IV SA/Wa 1656/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek M. S. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy...

II OSK 489/10 - Wyrok NSA z 2010-06-30

nieruchomości przy ul. [...] 9., W pozostałym zakresie, zdaniem Sądu, skarga nie jest uzasadniona, gdyż stwierdzenie nieważności innych części zaskarżonej uchwały...
., Wnoszący skargę kasacyjną wniósł o uchylenie punktu drugiego zaskarżonego wyroku i stwierdzenie nieważności § 7 ust. 2 pkt 7 lit 'a' opisowej części uchwały Rady Miejskiej...

IV SA/Wa 1469/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-10

'o stwierdzenie nieważności decyzji z [...] stycznia 1985 r. Naczelnika Gminy R. nr [...]'., W omawianej sprawie Naczelnik Gminy R. decyzją z dnia [...] stycznia 2008 r. orzekł...
Gminy R., Wnioskiem z dnia 10 kwietnia 2006 r. skarżący wnieśli o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy R. z dnia [...] stycznia 1985 r. Postępowanie...

II OSK 815/09 - Wyrok NSA z 2009-08-18

skarżącego. Oznacza to naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, co skutkuje koniecznością stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały w części, na podstawie art. 28...
stwierdzenie nieważności § 7 ust. 2 lit. 'b' uchwały, dotyczącego 'ściśle obowiązującej linii zabudowy', a nie 'maksymalnej, nieprzekraczalnej linii zabudowy', o której mowa...

I OSK 1317/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-01

odrzucił skargę J.K., W.T., M.N., B.B. i W.K. o 'stwierdzenie nieważności decyzji z [...] stycznia 1985 r. Naczelnika Gminy Radzanowo nr [...]'. W uzasadnieniu Sąd stwierdził...
[...] kwietnia 2006 r. skarżący wnieśli o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy. Postępowanie zainicjowane tym wnioskiem zostało ostatecznie zakończone decyzją...

II OSK 2261/13 - Wyrok NSA z 2015-04-24

. zm.) poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Miejskiej w C. z dnia 21 września 2006 r., nr [...] w przedmiocie...
na uchwałę Rady Miejskiej w C. z dnia 21 września 2006 r., [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w pkt 1. stwierdził nieważność...

I OSK 1194/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-14

skargi kasacyjnej, bierze jednak z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania. W sprawie nie występują przesłanki nieważności postępowania sądowoadministracyjnego określone...
od niej jedynie nadzwyczajne środki zaskarżenia., Wobec tego stwierdzić należy, że niniejszej sprawie nie została spełniona ani przesłanka określona w art. 53 § 1, ani w art. 52 § 1 i 2...