Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

IV SA/Wa 2106/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-28

2012 roku, odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia [...] marca 2010 o ustaleniu lokalizacji drogi...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta K., Skarżący zarzucił ww. decyzji rażące naruszenie art. 97 § 1 pkt 4 kpa oraz art. 136 ustawy z dnia...

I OW 247/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-28

Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku C.G. o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia [...] października 1969 r. nr [...] o odmowie...
stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia [...] czerwca 1969 r., nr [...] w przedmiocie oddania w użytkowanie wieczyste...

II OSK 279/13 - Wyrok NSA z 2014-07-15

stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie; 2. zasądza od Ministra...
stwierdzenia nieważności decyzji., W uzasadnieniu orzeczenia Sąd podał, że pismem z dnia 14 lipca 2011 r. P. w Warszawie wystąpiło z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji...

II OSK 1593/13 - Wyrok NSA z 2013-09-19

ze skargi J.N. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji...
., uchylił zaskarżoną decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...

I OSK 1790/14 - Wyrok NSA z 2016-05-24

odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 13 marca 2014 r...
i Gospodarki Morskiej z dnia [...] czerwca 2013 r. nr BOI-4rf-787-WP-6/13 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, oddalił...

I OSK 1769/14 - Wyrok NSA z 2016-04-13

z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem...
odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Decyzją z [...] lipca...

I SA/Wa 2015/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-14

. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargi...
Rady Narodowej w W. z [...] lutego 1954 r. nr [...] w części dotyczącej odmowy przyznania odszkodowania A. C. oraz w pkt. 2 odmówił stwierdzenia nieważności decyzji...

I SA/Wa 407/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-14

o stwierdzenie nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej umorzenia postępowania; 2. w pozostałej części oddala skargę; 3. stwierdza, że zaskarżona decyzja...
22 grudnia 2004 r. (sprecyzowanym pismem z dnia 23 lutego 2005 r.) wniósł o stwierdzenie nieważności m. in. ww. decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia...

I SA/Wa 684/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-14

i Gospodarki Morskiej uchylił zaskarżoną decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] maja 2011 r., nr [...] i umorzył postępowanie, z wniosku A. V. o stwierdzenie nieważności...
z dnia 22 grudnia 2004 r. (sprecyzowanym pismem z dnia 23 lutego 2005 r.) wniósł o stwierdzenie nieważności m. in. ww. decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia...

I OSK 3002/12 - Wyrok NSA z 2014-07-10

, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, w pkt I stwierdził nieważność zaskarżonej...
nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. [...]., Z wnioskiem o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji wystąpiła H. N., Rozpoznając powyższy wniosek decyzją...
1   Następne >   +2   +5   +10   100