Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol

VII SA/Wa 2963/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-21

nieważności decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] grudnia 1991 r., znak: [...] o stwierdzeniu nieważności decyzji Prezydium [...] Wydziału Społeczno...
[...] listopada 2014 r., o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] grudnia 1991 r. znak: [...]. Postanowieniem Nr [...] z dnia [...] lipca 2019 r...

I OSK 449/07 - Wyrok NSA z 2008-03-13

i Administracji z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 11 stycznia 2007...
z dnia [...] nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oraz orzekł...

IV SA/Wa 1698/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-10

i Administracji z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji I. skargę oddala; II. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego...
. po rozpoznaniu wniosku S. K. działającego w imieniu małoletniej córki A. K. o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza B. z dnia [...] września 2006 r. orzekającej...

V SA 1863/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-12

[...] kwietnia 2003 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji 2. zaskarżona decyzja nie podlega...
tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy. C. P. w dniu 10 grudnia 2002 r. złożył do Wojewody [...] wniosek o stwierdzenie nieważności...

II SA/Wa 1373/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-21

i Administracji z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] z dnia...
[...] lutego 2010 r. oddala skargę Wnioskiem z dnia [...] kwietnia 2010 r. K. F. zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o stwierdzenie nieważności decyzji...

II SA/Wa 1328/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-18

i Administracji z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia o odmowie wydania...
postanowienie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (PSP) z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

II OSK 2054/11 - Wyrok NSA z 2013-07-26

stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 21 stycznia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Gminy...
o stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu Wojewódzkiego K. Wydziału Społeczno-Politycznego w K. z dnia [...] maja 1950 r. o likwidacji stowarzyszenia w części dotyczącej...

I SA/Wa 1451/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-21

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Urzędu Wojewódzkiego [...] Wydziału Społeczno-Politycznego w K. z dnia [...] maja 1950 r. - w części...

I SA/Wa 1750/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-11

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargi. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia [...] września 2016 r., nr [...], po rozpatrzeniu...
I o stwierdzeniu nieważności decyzji komunalizacyjnej Wojewody K. z dnia [...] października 1991 r., nr [...] w części, w jakiej decyzja ta dotyczy udziału [...] w prawie...

IV SA/Wa 2104/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-10

z dnia [...] sierpnia 2008 r. Nr [...] po rozpatrzeniu wniosku S. K. - działającego w imieniu własnym oraz małoletniej córki A. K. o stwierdzenie nieważności decyzji...
., która to decyzja została utrzymana w mocy decyzją Wojewody [...] z dnia [...] listopada 2006 r., odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100