Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu X

IV SAB/Wa 162/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-14

i Turystyki w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Zobowiązuje Ministra Sportu i Turystyki do rozpoznania wniosku skarżącego o stwierdzenie...
wraz z aktami sprawy. Pismem dnia 15 marca 1996 r. K. K. wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o stwierdzenie nieważności Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia...

I SA 627/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-23

Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia [...] lutego 2002r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej statut P. i udzielenia...
odnośnie stwierdzenia nieważności decyzji z 1997 roku świadczy fakt, iż początkowo Prezes UKFIS-u w piśmie z dnia [...] lipca 2000r. powiadomił Związek, że brak jest podstaw...

II GSK 2874/15 - Wyrok NSA z 2017-07-05

. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zarządzanie ligą zawodową., Ze stanu...
. z o.o. z siedzibą w B., W dniu 7 października 2013 r. Klub złożył wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra z dnia 11 grudnia 2012 r. na podstawie art. 156 § 1...

VI SA/Wa 884/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-21

. na postanowienie Ministra Sportu i Turystyki z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oddala skargę...
wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Sportu i Turystyki Nr [...] z dnia [...] grudnia 2012 r., znak: ([...]) w przedmiocie wyrażenia zgody...

VI SA/Wa 375/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-24

i Turystyki z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oddala skargę Zaskarżoną decyzją...
stwierdzenia nieważności pism Polskiego Związku Gimnastycznego - Zarządu Gimnastyki Artystycznej Polskiego Związku Gimnastycznego z dnia [...] stycznia 2009 r. oraz z dnia...

II GSK 1960/11 - Wyrok NSA z 2013-01-10

odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od I. L. na rzecz Ministra Sportu i Turystki kwotę 180 (sto...
I. L. na decyzję Ministra Sportu i Turystyki z dnia [...] grudnia 2010 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji, z następującym...

VI SA/Wa 381/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-09

sportowego., Pismem z dnia [...] października 2009 r. skarżąca złożyła do Ministra Sportu i Turystyki wniosek o stwierdzenie nieważności 'decyzji Zarządu Gimnastyki...
[...] listopada 2009 r.', wskazując iż, ww. pismo organu należy traktować jako decyzję o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności...

II GSK 794/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-02

ze skargi I. L. na bezczynność Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji postanawia: oddalić skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd...
w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji, umorzył postępowanie sądowoadministracyjne oraz zasądził od Ministra Sportu i Turystyki na rzecz...

VI SAB/Wa 69/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-07

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. L. na bezczynność Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji postanawia: 1...
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność Ministra w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji., W odpowiedzi...

VI SA/Wa 884/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-24

o stwierdzenie nieważności decyzji postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 21 sierpnia 2014 r. wydanym...
odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji., Pismem z dnia [...] sierpnia 2014 r., nadanym w dniu 29 sierpnia 2014 r. (v. data stempla pocztowego...
1   Następne >   +2   +5   10