Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I OSK 3472/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

Państwa z dnia [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 18 września 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 3548/14...
jako działka nr [...] o pow. 718 m². Decyzja stała się ostateczna i weszła do obrotu prawnego., Po rozpatrzeniu wniosku R. D. oraz wniosku K. Ł. o stwierdzenie nieważności ww...

I SA/Wa 1163/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-13

2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zaświadczenia oddala skargę. Minister Skarbu Państwa decyzją z dnia [...] maja 2009 r...
. nr [...] po rozpatrzeniu odwołania P. K. od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] listopada 2008 r. nr [...] odmawiającej stwierdzenia nieważności zaświadczenia Starosty G. z dnia [...] grudnia...

I SA/Wa 3256/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-21

[...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] sierpnia...
. o ponowne rozpatrzenie sprawy objętej decyzją Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] odmawiająca stwierdzenia nieważności jego decyzji z dnia...

I OSK 2617/14 - Wyrok NSA z 2016-09-16

sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od K.L. na rzecz Ministra Skarbu Państwa kwotę 180 (sto...
wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Śląskiego podnosząc, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa polegającym na błędnej ocenie materiału dowodowego...

I SA/Wa 1388/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-10

[...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji. oddala skargę. Minister Skarbu Państwa decyzją z dnia [...] maja 2010 r...
., nr [...], po rozpatrzeniu odwołania R. M., utrzymał w mocy decyzję Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2009r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Prezydenta...

I SA/Wa 1597/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-07

Skarbu Państwa z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Minister Skarbu Państwa, po rozpoznaniu wniosku Starosty...
1999 r. Decyzja stała się ostateczna i weszła do obrotu prawnego., Pismem z dnia [...] października 2014 r. A. W. wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody...

I SA/Wa 1895/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-17

Państwa z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Minister Skarbu...
postanowienie z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] listopada...

I SA/Wa 2377/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-29

[...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] sierpnia 2013r. nr [...] Minister...
Skarbu Państwa utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] lipca 2013r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] marca 2011r...

I SA/Wa 684/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-03

[...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Minister Skarbu Państwa decyzją z dnia [...] czerwca 2015 r., nr [...], utrzymał...
w mocy własną decyzję z dnia [...] lutego 2015 r., nr [...], o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2012 r., nr [...], odmawiającej...

I SA/Wa 1879/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-14

Skarbu Państwa z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej oddala skargę. I. Stan faktyczny, 1. Minister...
Skarbu Państwa z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] listopada 1999 r. nr [...], w pkt...
1   Następne >   +2   +5   +10   99