Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X
  • Symbol

II OSK 983/13 - Wyrok NSA z 2014-11-07

na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
. znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, skargę oddalił., Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie...

I SA/Wa 1749/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-04

k.p.a. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezesa [...] Urzędu [...] z 1955 r. o sygn. [...] - bez oznaczenia dnia i miesiąca...
., która w dniu wydania orzeczenia stanowiła własność osób trzecich., Pełnomocnik M. G., A. G. i J. G., pismem z dnia 10 marca 2008 r. wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji...

I SA/Wa 2280/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-15

Narodowego z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oddala skargę. W wyniku rozpatrzeniu wniosku B...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] listopada 2005 r., utrzymującej w mocy decyzję...

IV SA/Wa 2580/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-06

., oznaczone jako 'wniosek o stwierdzenie z urzędu nieważności postanowienia [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w K. z dnia [...].10.2012, znak: [...]'. K. R...
możliwości złożenia zażalenia na postanowienie uzgadniające projekt decyzji o warunkach zabudowy, wnosi o stwierdzenie z urzędu jego nieważności, bowiem wydane ono zostało...

II OSK 2755/16 - Wyrok NSA z 2018-11-14

[...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok ze skargi kasacyjnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przekazuje sprawę...
[...] sierpnia 2015 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa...

VII SA/Wa 2987/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-23

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] października 2014 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
stwierdzenia nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia [...] lutego 2008 r., znak: [...], wpisującej do rejestru zabytków pod numerem [...], budynek...

II OSK 20/16 - Wyrok NSA z 2017-09-07

stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z 23 września 2015 r., sygn. akt VII SA/Wa 2987/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę M. G...
stwierdzenia nieważności decyzji., Postanowieniem z dnia [...] października 2014 r. znak: [...] Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego po rozpatrzeniu wniosku M. G. i M. G...

VII SA/Wa 788/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-16

[...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę I., Postanowieniem z dnia [...] listopada 2019 r...
. - dalej jako k.p.a.) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówił wszczęcia postępowania zainicjowanego wnioskiem A. B. (dalej jako Skarżący) o stwierdzenie nieważności...

VII SA/Wa 598/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-12

Narodowego z dnia [...] lutego 2020 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargi Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lutego 2020 r., znak...
rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z [...] kwietnia 2018r., znak: [...], odmawiającej stwierdzenia nieważności własnej decyzji...

VII SA/Wa 2755/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-25

Narodowego z dnia [...] października 2016 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Zaskarżonym...
wszczęcia na wniosek A. G. postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w O. z dnia [...] maja 1993 r., l.dz. [...], wpisującej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100