Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Infrastruktury X
  • Symbol

I OSK 2112/18 - Wyrok NSA z 2019-07-31

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. odstępuje od zasądzenia na rzecz Ministra Infrastruktury i Budownictwa...
., nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Powyższy wyrok zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych...

I OSK 2272/17 - Wyrok NSA z 2018-11-14

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności 1. uchyla zaskarżony wyrok, a także zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Ministra...
. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] października 2016r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

I OSK 1645/12 - Wyrok NSA z 2013-12-10

. i M. V. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oddala skargę...
Ministra Infrastruktury z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji - i uchylił tę decyzję...

I OSK 2576/16 - Wyrok NSA z 2018-09-19

i Rozwoju z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia oddala skargę kasacyjną Wyrokiem...
z dnia [...] października 2015 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia., Wyrok zapadł w następującym stanie...

I OSK 746/16 - Wyrok NSA z 2018-03-09

[...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 10...
stwierdzenia nieważności decyzji., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Decyzją z dnia [...] listopada 1996 r. znak: [...], Kierownik...

VII SA/Wa 2894/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-24

i Rozwoju z dnia [...] października 2014 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala Minister Infrastruktury i Rozwoju decyzją...
pismem z dnia [...] sierpnia 2013 r. wniosły o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty [...] oraz wznowienie z urzędu postępowania w sprawie ww. decyzji., Główny Inspektor...

I OSK 967/10 - Wyrok NSA z 2011-04-19

.-Z. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę...
[...] lipca 2009r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd...

I OSK 2022/15 - Wyrok NSA z 2016-11-10

w sprawie ze skargi Z.A. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla...
r. nr [...] wydaną w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Warszawie z dnia [...] lipca 1997 r. dotyczącej przekazania...

I SA/Wa 1835/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-25

Inwestycji i Rozwoju z dnia [...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę...
- Postanowieniem z [...] grudnia 2017 roku Minister Infrastruktury i Budownictwa odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Urzędu...

I OSK 1624/09 - Wyrok NSA z 2010-10-01

Infrastruktury z dnia (...) października 2008 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego...
skargę M. P., M. W., P. W. i M. J. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia (...) października 2008 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100