Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

II GSK 2238/16 - Wyrok NSA z 2018-06-08

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej 1. oddala skargę...
stwierdzenia nieważności zezwolenia w części dotyczącej okresu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, oddalił skargę., Powyższy wyrok...

I OSK 3301/14 - Wyrok NSA z 2016-11-18

na decyzję Ministra Gospodarki z dnia [..] czerwca 2013 r. nr [..] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1) oddala skargę kasacyjną; 2) zasądza od P.Z.U. Ż. S.A....
[..] czerwca 2013 r., nr [..] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji., Zaskarżoną decyzją z dnia [..] czerwca 2013 r., znak: [..] Minister Gospodarki, na podstawie...

I OSK 2064/15 - Wyrok NSA z 2017-05-18

Ministra Gospodarki z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Fabryki...
. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji. Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Decyzją z [...] października 2013 r., nr [...], Minister Gospodarki...

I OSK 1466/16 - Wyrok NSA z 2018-05-09

z o. o. w S. J. P. wystąpił w imieniu Spółki o stwierdzenie nieważności orzeczenia nacjonalizacyjnego Ministra Przemysłu Lekkiego nr 18 z dnia 15 października 1949 r. w części...
rozpatrzeniem, zaś wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji nacjonalizacyjnej złożyła Spółka, a nie kurator, a tym bardziej ustanowiony przezeń adwokat. Uznał natomiast...

I OSK 1587/15 - Wyrok NSA z 2016-09-07

z siedzibą w G. na decyzję Ministra Gospodarki z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1) uchyla zaskarżony wyrok oraz zaskarżoną...
skargę 'B.' S.A. z siedzibą w G. na decyzję Ministra Gospodarki z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji., Orzeczenie zostało...

I OSK 117/15 - Wyrok NSA z 2016-12-15

stwierdzenia nieważności orzeczenia nr [...] Ministra Przemysłu i Handlu z dnia [...] sierpnia 1948 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa, w części dotyczącej...
przedsiębiorstwa pn., '[...]'., W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że wywodzenie przez skarżącą żądania stwierdzenia nieważności orzeczenia nacjonalizacyjnego...

I OSK 2528/14 - Wyrok NSA z 2016-07-19

z siedzibą w Warszawie na postanowienie Ministra Gospodarki z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
w Warszawie na postanowienie Ministra Gospodarki z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia...

I OSK 1059/15 - Wyrok NSA z 2017-03-01

Gospodarki z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę kasacyjną; 2...
. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchylił zaskarżone postanowienie; 2. stwierdził, że zaskarżone postanowienie...

I OSK 2656/15 - Wyrok NSA z 2017-07-19

stwierdzenia nieważności orzeczenia Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 14 września 1962 r., nr [...] w sprawie stwierdzenia przejścia na własność Państwa...
przymusowego zarządu państwowego nad ww. przedsiębiorstwem. Postępowanie prowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stwierdzenia nieważności ww...

I OSK 2995/14 - Wyrok NSA z 2016-10-18

2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji 1) oddala skargę kasacyjną; 2) zasądza od Ministra Rozwoju i Finansów na rzecz K...
2011 r. jako wniosku o stwierdzenie nieważności wspomnianej decyzji Ministra Gospodarki, a w przypadku odmowy wydania decyzji stwierdzającej jej nieważność, o potraktowanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   13