Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X
  • Symbol

I OSK 1382/13 - Wyrok NSA z 2015-01-29

[...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2012 r., sygn. akt II SA/Wa 985/12...
stwierdzenia nieważności decyzji., Wyrok wydany został w następujących okolicznościach sprawy., Starosta Ż., decyzją z dnia [...] lipca 2004 r., nr [...], uznał A. K...

I OSK 768/12 - Wyrok NSA z 2012-10-12

z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi...
na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczących utraty statusu osoby...

II SA/Wa 1515/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-19

i Polityki Społecznej z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej odmowy...
stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę w całości - Skarżący Z. R. w dniu 27 września 2013 r. został skierowany przez Powiatowy Urząd Pracy w W. do Ośrodka...

IV SAB/Wa 125/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-02

w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia Ministra Leśnictwa z dnia [...] kwietnia 1950 r., Nr [...] - oddala skargę - Działający przez pełnomocnika M...
stwierdzenia nieważności orzeczenia Ministra Leśnictwa, z dnia [...] kwietnia 1950 r. nr [...],, 2. zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego...

I SA/Wa 1700/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-20

. na postanowienie Ministra Gospodarki z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia oddala skargę...
postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia Ministra Przemysłu Lekkiego nr [...] z dnia [...] października 1949 r. w części dotyczącej X Sp...

I OSK 1488/12 - Wyrok NSA z 2013-03-08

i Polityki Społecznej z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną...
r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przytoczył...

I SA/Wa 2188/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-01

. i W. S. na decyzję Ministra Gospodarki z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargi. I SA/Wa 2188/13, Uzasadnienie, Zaskarżoną...
mogło przejść wyłącznie prawo najmu. Odmowa stwierdzenia nieważności orzeczeń nacjonalizacyjnych, w części dotyczącej nieruchomości w sytuacji, gdy orzeczenia te w owej...

I OSK 767/12 - Wyrok NSA z 2012-10-12

Społecznej z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowień uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi...
A.K. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowień., Wyrok został...

I OSK 1365/09 - Wyrok NSA z 2010-08-05

[...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza od D...
ją decyzję z dnia 3 października 2008 r., wydane w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Z uzasadnienia powyższego wyroku...

IV SA/Wa 1873/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-21

z dnia [...] września 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
odmowy stwierdzenia nieważności bliżej nie określonej ,, decyzji zatwierdzającej protokół zdawczo - odbiorczy przedsiębiorstwa T.--., Zaskarżona decyzja została wydana...
1   Następne >   +2   +5   +10   100