Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej X
  • Symbol

IV SA/Wa 887/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-24

wyjaśniono, czy w sprawie nie występowały w szerszym zakresie, aniżeli przyjął to organ nadzoru, negatywne przesłanki do stwierdzenia nieważności orzeczenia oraz została...
i Handlu, decyzją z dnia [...] lipca 1995 r., znak: [...], odmówił stwierdzenia nieważności orzeczenia nr [...] Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia [...] października 1949 r...

VI SA/Wa 1072/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-11-22

z dnia [...] kwietnia 2005 r. nr [...], nr [...], nr [...], nr [...] i nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. umarza...
stwierdzenia nieważności decyzji., Z przedstawionych przez organ akt administracyjnych wynika, iż w dniu 1 lutego 2005 r. do Ministra Gospodarki i Pracy wpłynęło pięć wniosków D...

II OW 6/20 - Postanowienie NSA z 2020-05-26

do rozpatrzenia wniosku B. G. z dnia [...] października 2017 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej nr [...] z dnia [...] października 2017 r...
w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku B. G. z dnia 27 października 2017 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki...

IV SA/Wa 159/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-24

utrzymał w mocy, na zasadzie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 127 § 3 K.p.a., swoją decyzję z dnia [...] sierpnia 2004 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Ministra...
). W tej sytuacji zdaniem Ministra zasadne było stwierdzenie nieważności decyzji o zatwierdzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego w części, w jakiej dotyczył on nieruchomości...

II SA/Wa 1981/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-01

[...] września 2005 r. nr [...] [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczących statusu bezrobotnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...
wniosek o stwierdzenie nieważności wyżej wymienionych decyzji Wojewody L. z dnia [...] i [...] marca 2004 r., Decyzją z dnia [...] lipca 2005 r. Minister Gospodarki i Pracy...

II SA/Wa 1635/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-24

2005 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - Minister Gospodarki i Pracy decyzją z dnia [...] lipca 2005 r. znak: [...], wydaną...
. W uzasadnieniu podał, że przyznanie p. W.T. tego świadczenia stanowiło rażące naruszenie prawa, uzasadniające stwierdzenie nieważności decyzji na podstawie art. 156 § 1 ust. 2...

II SAB/Wa 107/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-08-30

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. L. na bezczynność Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie nierozpoznania wniosku z dnia 18 kwietnia 2005 r. o stwierdzenie nieważności...
Gospodarki i Pracy w sprawie nierozpoznania wniosku z dnia 18 kwietnia 2005 r. o stwierdzenie nieważności postanowienia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia [...] września 2004 r...

IV SA/Wa 1353/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-24

prawnej udzielonej z urzędu. Minister Gospodarki i Pracy decyzją z dnia [...] lutego 2005 r. odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Przemysłu i Handlu z dnia...
nie brania udziału w postępowaniu nie z własnej winy stanowi przesłankę wznowieniową z art. 145 § 1 pkt 4 kpa. Wada będąca przesłanką stwierdzenia nieważności decyzji powinna...

IV SA/Wa 1500/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-28

ze stwierdzenia nieważności decyzji nacjonalizujących przedmiotowe przedsiębiorstwo., W skardze do Sądu Administracyjnego A. P., A. P. i S. W. wnieśli o stwierdzenie...
. Funkcjonowanie tych, decyzji uwłaszczeniowych było przeszkodą w ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności na rzecz skarżących., Dopiero stwierdzenie nieważności decyzji...

II SA/Wa 327/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-30

2004 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną...
. Wyrok ten uprawomocnił się w dniu 18 kwietnia 2004 r., W dniu 14 lipca 2004 r. do Wojewody [...] wpłynął wniosek pełnomocnika M. K. o stwierdzenie nieważności decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   12