Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej X

IV SA/Wa 1651/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-02

w [...] na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia [...] kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę...
w [...] (dalej 'Skarżący' lub 'Spółka'), utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Ministra z dnia [...] lutego 2019 r., nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji...

IV SA/Wa 1652/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-02

w [...] na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia [...] kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę...
w [...] (dalej 'Skarżący' lub 'Spółka'). utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Ministra z dnia [...] lutego 2019 r., nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Ministra...

V SA/Wa 2179/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-05

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. stwierdza nieważność zaskarżonej...
... września 2017 r., nr (...); (...), podjęta na skutek wniosku Skarżącego o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia ... marca 2017 r., nr (...) ; (...)., Zaskarżona decyzja...

VI SA/Wa 705/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-16

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie powierzenia wykonywania...
w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w [...] z dnia [...] czerwca 2011r., Po przeprowadzeniu postępowania Minister...

V SA/Wa 2179/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-11

... października 2017 r. nr ... w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić wniosek. F. L. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą...
po rozpatrzeniu wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania., W skardze zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji...

I SA/Wa 1166/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-09

i Żeglugi Śródlądowej z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zarządzenia oddala skargę. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi...
Śródlądowej decyzją z dnia [...] maja 2017r., nr [...] po rozpoznaniu wniosku A. C. o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej stwierdzenia nieważności orzeczenia Zespołu...

II OW 155/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

właściwego do rozpatrzenia wniosku Marszałka Województwa Mazowieckiego o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty S. z dnia [...] grudnia 2013 r. znak [...] ustalającej linię...
organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Marszałka Województwa Mazowieckiego o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty S. z dnia [...] grudnia 2013 r. znak...

VII SA/Wa 2400/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-22

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia [...] sierpnia 2016 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia [...] sierpnia 2016 r. znak: [...], wydana w postępowaniu nadzwyczajnym, w trybie stwierdzenia nieważności decyzji., Postępowanie...

II OW 144/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

właściwego do rozpatrzenia sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty N. z dnia [...] lipca 2014 r., Nr [...] ustalającej linię brzegu rzeki N. postanawia: wskazać...
do rozpatrzenia sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty N. z dnia [...] lipca 2014 r., Nr [...] ustalającej linię brzegu rzeki N., Kolegium wskazało, iż Dyrektor RZGW...

IV SA/Wa 2543/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-29

w [...] na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla...
[...] Spółka Akcyjna z siedzibą w [...]. o ponowne rozpoznanie sprawy, utrzymał w mocy decyzję własną z dnia [...] maja 2017 r., nr [...], o odmowie stwierdzenia nieważności...
1   Następne >   +2   +5   8