Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej X

I SA/Wa 3210/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-18

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r. nr PR4.6400.29.2021.10.RFB w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargi...
, Funduszy i Polityki Regionalnej z 29 marca 2021 r., nr PR3.6400.220.2019.9.GNIK w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Finansów z 19 września 2002 r...

I SA/Wa 3027/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-20

, bowiem zaskarżona decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa, co daje podstawę do stwierdzenia jej nieważności., Na wstępie podkreślić należy, że koniecznym elementem każdego...
zatem została do osoby zmarłej., Tym samym - w ocenie Sądu - w sprawie zaistniały przesłanki uzasadniające stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji. Jak wskazano...

V SA/Wa 3475/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-28

, ... lutego, ... i .. marca 2021 r. - co stanowi podstawę stwierdzenia nieważności tych decyzji;, 6. naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 192 oraz 200 § 1 w zw. z art. 123 §...
. o wpisie domen do Rejestru - co stanowi podstawę stwierdzenia nieważności tych decyzji;, 7. naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 210 § 1 i 4 Ordynacji w zw. z art...

I SAB/Wa 417/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-18

. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Finansów w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji 1. stwierdza, że Minister Finansów dopuścił...
Regionalnej z 29 marca 2021 r. nr PR3.6400.220.2019.9.GNIK, odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Finansów z 19 września 2002 r. nr BR5-0341/3/RM/2691/02; 3...

I SA/Wa 2663/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-23

prawa własności czasowej. Pełnomocnik następców prawnych dawnych właścicieli, pismem z 28 października 2005 r. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności orzeczenia...
o stwierdzeniu nieważności decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 23 lipca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 18 października 2019 r., sygn...

I SA/Wa 1077/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-03

ze stwierdzeniem nieważności aktu nacjonalizacyjnego z 1948 r., W świetle orzecznictwa nie budzi wątpliwości, że ustawa ma zastosowanie do mienia objętego jedną z umów...
1947 r.), dalej łącznie jako Układ., W uzasadnieniu organ podał, że decyzją Ministra Gospodarki z [...] marca 2001 r., znak: [...] stwierdzono nieważność orzeczenia...

I SA/Wa 980/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-18

jednocześnie, że decyzja w dacie jej wydania była niewykonalna, a niewykonalność ta ma charakter trwały, co stanowi przesłankę do stwierdzenia jej nieważności - art. 156 § 1 pkt 5...
ma charakter trwały. Stwierdzenie nieważności na tej podstawie uzależnione jest od kumulatywnego spełnienia dwóch przesłanek, tj. niewykonalność decyzji, która musi istnieć...

III SA/Wa 218/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-14

'P.p.s.a.') lub też wystąpiło naruszenie prawa będące podstawą stwierdzenia jej nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 P.p.s.a.)., Stosownie zaś do treści art. 134 P.p.s.a. sąd...
strony skarżącej, chyba że dopatrzy się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., 4. Przedmiotem sporu w rozpatrywanej...

VII SA/Wa 82/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-04

takich naruszeń prawa, które w świetle art. 145 § 1 p.p.s.a. skutkowałyby koniecznością jej uchylenia albo stwierdzenia nieważności, względnie stwierdzenia wydania...
podatkowe podejmują w ramach tzw. uznania administracyjnego. Wykładnia gramatyczna przepisu art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej daje podstawę do stwierdzenia, że do uznania...

I SA/Wa 153/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-06

wniosły o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w całości jako wydanej wskutek rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 oraz art. 156 §1 pkt...
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia [...] listopada 2020 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia przejścia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości...
1   Następne >   3