Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Finansów X
  • Symbol

II FSK 942/08 - Wyrok NSA z 2009-11-20

wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej orzekającej o odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe 1) oddala skargę...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U....

II GSK 330/12 - Wyrok NSA z 2013-05-09

. na postanowienie Ministra Finansów z dnia [...] marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania dotyczącego...
w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia, uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Ministra Finansów, z dnia [...] grudnia 2009 r...

III SA/Wa 1417/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-19

z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności oddala skargę Pismem z 5 stycznia. 2009r...
. Pani A. S. (Skarżąca) wystąpiła o stwierdzenie nieważności tytułu wykonawczego z dnia [...] grudnia 2007r. wystawionego przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego...

III SA/Wa 2062/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-11

z dnia [...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej oddala skargę Zaskarżoną...
[...] lutego 2006 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Izby Skarbowej w B. z dnia [...] lutego 2001 r. i poprzedzającej ją decyzji Urzędu Skarbowego w B. z dnia...

III SA/Wa 3649/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-15

Ministra Finansów z dnia [...] sierpnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności zawiadomień o zajęciu...
stwierdzenia nieważności zawiadomień o zajęciu wierzytelności: nr [...] z dnia [...] czerwca 2005 r., nr [...] z dnia [...] lipca 2005 r. i nr [...] z dnia [...] lipca 2005...

III SA 1776/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-18

odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o podatku od towarów i usług - oddala skargę - Decyzją z dnia [...] czerwca 2000 r. Inspektor...
pełnomocnikowi strony postępowania podatkowego, a nie samej stronie jako podatnikowi zobowiązanemu do zapłaty podatku. W swoim piśmie strona zażądała stwierdzenia nieważności...

III SA 722/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-15

r. decyzja ta stała się ostateczna, gdyż podatnicy nie wnieśli od niej odwołania., Pismem z dnia 11 lipca 2000 roku G. i H. J. zażądali stwierdzenia nieważności decyzji...
Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 905 ze zm.). Z tego względu zdaniem podatników w ich sprawie wystąpiła przesłanka do stwierdzenia nieważności...

VIII SA/Wa 1126/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-15

Finansów z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Przedmiotem rozpoznania...
stwierdzenia nieważności decyzji Izby Skarbowej w R. z dnia [...] września 1998 r., Stan faktyczny i prawny sprawy przedstawia się następująco:, W dniu [...] sierpnia 2008 r...

III SA/Wa 678/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-17

w P. na postanowienie Ministra Finansów z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie umorzenia postępowania...
z dnia [...] maja 2008 r. Spółka wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie nieważności ww. postanowienia wskazując jako podstawę prawną art. 156 § 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia...

I FSK 1439/06 - Wyrok NSA z 2007-07-10

Finansów decyzjami z [...] i [...] odmówił stwierdzenia nieważności ostatecznych decyzji Izby Skarbowej w Z. z [...] wydanych w sprawie należności podatkowych T S...
wskazał na istnienie przesłanki określonej w art. 240 § 1 pkt 7 w związku z art. 245 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej oraz stwierdził brak podstaw do stwierdzenia nieważności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100