Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Energii X

I SA/Wa 143/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-05

z dnia [...] listopada 2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
i ocenę prawną sprawy., Wnioskiem z dnia [...] kwietnia 2015 r. [...] wnosili o stwierdzenie nieważności:, 1) orzeczenia nr [...] Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia...

I OSK 798/17 - Wyrok NSA z 2017-09-07

o stwierdzenie nieważności orzeczeń oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 4 listopada 2016 roku sygn. akt I SAB/Wa 1191/16...
o stwierdzenie nieważności orzeczeń, zobowiązał Ministra Energii do podjęcia czynności w sprawie rozpatrzenia wniosku K. M., B. A., R. K. i J. K. z dnia 30 kwietnia 2015 r...

I OSK 134/17 - Wyrok NSA z 2018-12-11

z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. odstępuje od zasądzenia zwrotu...
. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności orzeczenia Ministra Górnictwa z dnia [...] grudnia 1951 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedsiębiorstwa firmy...

I OSK 134/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-19

w sprawie ze skargi Z. D. na decyzję Ministra Gospodarki z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia postanawia...
. decyzję z dnia [...] czerwca 2009 r. oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Ministra Gospodarki z dnia [...] grudnia 2008 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...

I SAB/Wa 1191/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-23

dotyczącej stwierdzenia nieważności orzeczenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia [...] maja 1960 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu zdawczo-odbiorczego...
do podjęcia czynności w sprawie rozpatrzenia wniosku K. M., B. A., R. K. i J. K. z dnia 30 kwietnia 2015 r., o stwierdzenie nieważności orzeczeń nacjonalizacyjnych, w terminie...

I SAB/Wa 1191/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-13

[...] na przewlekłość Ministra Energii w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenia nieważności orzeczeń postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 4...
wniosku [...] z dnia [...] kwietnia 2015 r. o stwierdzenie nieważności orzeczeń nacjonalizacyjnych, w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku...

VI SA/Wa 728/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-17

o stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży akcji Spółki, które to dokumenty otrzymał od Spółki. Nadto organ zwrócił się z wnioskiem do Komitetu Konsultacyjnego o rekomendację...
o stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży akcji Spółki. W opinii Ministra Energii, Spółkę należy traktować jako całość: podmiot skupiający wszystkie, w wielu aspektach powiązane...

I SAB/Wa 1191/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-20

ze skargi K. M., B. A., R. K. i J. K. na przewlekłość Ministra Energii w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczeń postanawia: 1. odrzucić skargę...
r. o stwierdzenie nieważności orzeczeń nacjonalizacyjnych, w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy. W punkcie 2...

II GSK 595/18 - Wyrok NSA z 2022-01-27

w postaci kopii umowy sprzedaży akcji Skarżącej oraz kopii pozwu o stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży akcji Skarżącej. Ponadto Minister Energii uzupełnił materiał...
., Minister Energii uznał też, że za zgłoszeniem sprzeciwu przemawia złożenie przez Spółkę C pozwu o stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży akcji Skarżącej. Skarżącą należy...

VI SA/Wa 776/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-17

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy sprzedaży akcji P. S.A. oraz kopii pozwu o stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży akcji Spółki, które to dokumenty...
zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Oddział Dystrybucja) przez spółkę E. Sp. z o.o. jest złożenie przez P. S.A. pozwu o stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży akcji Spółki...
1   Następne >   +2   6