Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej X

I OSK 636/15 - Wyrok NSA z 2015-06-17

stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., Stosownie do art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U...
, które skutkuje stwierdzeniem ich nieważności. Ponownie rozpoznając sprawę Odwoławcza Komisja Stypendialna rozpatrzy wniosek skarżącego z poszanowaniem przepisów dotyczących...

II SA/Wa 141/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-01

i Nauki z dnia [...] listopada 2020 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia przepisów stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i utrzymanej nią w mocy decyzji...
z powyższym wnosiła o stwierdzenie nieważności decyzji; ewentualnie o: - uchylenie decyzji organu II instancji i poprzedzającej ją decyzji organu I instancji oraz umorzenie...

I OSK 461/15 - Wyrok NSA z 2015-06-17

z naruszeniem przepisów, które skutkuje stwierdzeniem ich nieważności., Zatem ponownie rozpoznając sprawę, Odwoławcza Komisja Stypendialna rozpatrzy wniosek skarżącego...
, IV. bezpodstawne stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej SGH z dnia [...] lutego 2014 r., jako podjętej - zdaniem Sądu - z rażącym...

III SA/Gd 726/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-03-13

Sądu Administracyjnego w Gdańsku domagając się stwierdzenia jej nieważności, jak również stwierdzenia nieważności decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej., Skarżący...
lit. b) lub innego naruszenia przepisów postępowania, jeśli mogło mieć ono istotny wpływ na wynik sprawy (pkt 3 lit. c); a także w przypadku stwierdzenia przyczyn...

III SA/Gd 53/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-04-25

w Gdańsku J. W. wniósł o stwierdzenie nieważności rozstrzygnięć wydanych w jego sprawie., W obszernym uzasadnieniu skargi skarżący odnosząc się do decyzji organu odwoławczego...
została zrealizowana, nie wystarcza stwierdzenie, że w sprawie zapadły dwa rozstrzygnięcia dwóch organów różnych stopni (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12...

II SA/Bd 744/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-03

na wynik sprawy, o czym stanowi art. 145 § 1 pkt 1 lit. a-c p.p.s.a. lub też naruszenie prawa będące podstawą stwierdzenia nieważności decyzji (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a...
sądów administracyjnych organ stwierdził, że orzeczenia te nie wiążą komisji stypendialnych w rozpoznawanej sprawie., 4. W skardze do Sądu strona wniosła o uchylenie...

II SA/Ol 357/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-06-18

'[...]' z dnia 10 stycznia 2013 r. Odwoławcza Komisja Stypendialna Wyższej Szkoły '[...]' stwierdziła nieważność własnej decyzji nr '[...]' z dnia 19 listopada 2012 r...

III OSK 1015/21 - Wyrok NSA z 2021-09-24

pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 6, art. 23 ust. 1 oraz art. 26 ust. 1 tej ustawy poprzez:, a) stwierdzenie bezczynności i zobowiązanie organu do rozpatrzenia pkt 3 wniosku...
i po przeanalizowaniu uzasadnienia skargi kasacyjnej z jednoczesnym stwierdzeniem niezasadności zarzutów prawa materialnego w wyżej wskazanym zakresie ze względu na brak...

II SA/Ol 208/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-08

stwierdzenia, iż zaskarżony akt został wydany z naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 145 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo, o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...
studentów, w przypadku:, 1) stwierdzenia braku postępów w nauce;, 2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;, 3) niewniesienia opłat związanych...

I OSK 1408/17 - Wyrok NSA z 2017-12-15

o 'zażywaniu' lecz o 'posiadaniu' przez skarżącego środków odurzających. Stwierdzenie to pokrywa się ze stanowiskiem Sądu Rejonowego w O. wyrażonym w wyroku z dnia...
, że przy jego wydawaniu Komisje (organy) naruszyły prawo powszechnie obowiązujące. W kontrolowanej sprawie brak jest podstaw do stwierdzenia takiego naruszenia...
1   Następne >   2