Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej i Sportu X

I OSK 1372/08 - Wyrok NSA z 2009-03-16

z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia [...] lutego 2004 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji...
., na decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia [...] lutego 2004 r. nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Wyrok został wydany w następującym...

I SA/Wa 352/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-08

Narodowej i Sportu z dnia [...] lutego 2004 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Minister Edukacji Narodowej i Sportu decyzją...
., utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] września 2003 r. nr [...], którą odmówił stwierdzenia nieważności decyzji własnej z dnia [...] września 2000 r...

I OSK 1266/06 - Wyrok NSA z 2007-06-28

stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...]. nr [...] i [...] nr [...] w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego...
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia [...] nr [...], w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] nr [...] i [...] nr [...], w przedmiocie...

I OSK 1579/16 - Wyrok NSA z 2016-12-30

administracyjnego z urzędu i stwierdzenie nieważności decyzji P. Kuratora Oświaty z [...] maja 2015 r., W postępowaniu administracyjnym o treści wniosku decyduje podmiot wnoszący...
na wniosek strony i w konsekwencji wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 157 k.p.a, postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności wszczyna...

I OSK 251/08 - Wyrok NSA z 2009-01-27

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia [...] marca 2007 roku nr [...] i decyzję...
oddalił skargę J. P. na decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji. Wyrok został wydany...

I OSK 2626/17 - Wyrok NSA z 2019-08-27

Narodowej z dnia [..] czerwca 2016 r. nr [..] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza...
2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym., Decyzją...

I OSK 660/14 - Wyrok NSA z 2014-06-11

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. na decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...
. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na założenie szkoły podstawowej pod nazwą 'Szkoła Podstawowa w [...]'., Burmistrz Miasta i Gminy C., decyzją...

I OSK 661/14 - Wyrok NSA z 2014-06-11

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. na decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...
. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na założenie szkoły podstawowej pod nazwą 'Szkoła Podstawowa w [...] '., Burmistrz Miasta i Gminy C., decyzją...

OSK 976/04 - Wyrok NSA z 2005-03-23

z dnia 29 sierpnia 2003 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w L. o skreślenie Mirosława S. z listy uczniów 1...
odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych o skreśleniu Mirosława S. z listy uczniów., W uzasadnieniu wyroku Sąd powołał się na ustalenia...

I OSK 814/14 - Wyrok NSA z 2016-01-22

lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji umarzającej postępowanie w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego 1. oddala...
2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji umarzającej postępowanie w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego., Z uzasadnienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   22