Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

IV SA/Wa 2512/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-16

Weterynarii z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Główny Lekarz Weterynarii decyzją z dnia [...] lipca 2017 r...
: [...], uchylił zaskarżoną decyzję w całości i odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w [...] nr [...] z dnia [...] listopada 2016 r., Decyzja...

II OSK 1541/10 - Wyrok NSA z 2011-08-30

[...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 27...
odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Powyższe rozstrzygnięcie Sąd ten poprzedził następującymi ustaleniami faktycznymi i oceną prawną:, Decyzją z dnia [...] sierpnia...

IV SA/Wa 288/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-10

[...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie jest skarga B. M. ( dalej...
z art.156§1 kpa i specyfikę postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji, którą jest zbadanie prawidłowości zaskarżonej decyzji pod względem przepisów kpa normujących...

IV SA/Wa 674/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-11

z siedzibą w K., złożył do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w L. wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w L. z dnia [...] stycznia 2012...
. działając na podstawie art. 157 § 1 k.p.a. w zw. z art.158 § 1 k.p.a. odmówił stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii w L. z dnia...

II OSK 1475/13 - Wyrok NSA z 2015-01-16

z dnia [...] września 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od [...] na rzecz Głównego Lekarza...
., nr [...], wydaną przez Głównego Lekarza Weterynarii, utrzymującą w mocy własną decyzję z [...] lipca 2012 r. nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Granicznego...

II OSK 1476/13 - Wyrok NSA z 2015-01-16

z dnia [...] września 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od [...] na rzecz Głównego Lekarza...
., nr [...], wydaną przez Głównego Lekarza Weterynarii, utrzymującą w mocy własną decyzję z [...] lipca 2012 r. nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Granicznego...

II OSK 433/13 - Wyrok NSA z 2014-08-13

Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 22 marca 2012 r. nr GIWpr-025-4/12(3) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję...
Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 22 marca 2012 r. nr ... w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji. W uzasadnieniu wyroku Sąd powołał się na następujący stan...

I OSK 47/21 - Wyrok NSA z 2022-04-05

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 16 stycznia 2018 r. sygn. akt IV SA/Wa...
2512/17 oddalił skargę J. M. na decyzję Głównego Lekarza Weterynarii z [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Wyrok zapadł...

IV SA/Wa 1046/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-27

Weterynarii z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - Decyzją z dnia [...] sierpnia 2007 r. znak...
. S. w miejscowości W. Powyższa decyzja została wydana po stwierdzeniu nieważności przez [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w S. w dniu [...] lipca 2007 r...

IV SA/Wa 2299/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-17

Lekarza Weterynarii z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżone...
: [...], odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w M. z dnia [...] sierpnia 2014 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   35