Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Sądownictwa X

I OSK 1326/05 - Wyrok NSA z 2006-07-07

. W rozpoznawanej sprawie brak było podstaw do stwierdzenia nieważności a tym samym granice rozpoznania wyznaczał zarzut skargi kasacyjnej. Zarzut naruszenia przepisu art. 106 §3...
ustawy -Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 1998, Nr 98, poz.607), stwierdziła w stosunku do sędziego w stanie spoczynku...

II GOK 19/18 - Wyrok NSA z 2021-10-11

go w warunkach nieważności postępowania, wobec wydania przez Prezydenta RP obwieszczenia z 24 maja 2018 r., nr 127.1.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym...
go kontrasygnatą Prezesa Rady Ministrów;, 2. podjęcie go w warunkach nieważności postępowania, tj. przez organ, w którym zasiadają osoby nieuprawnione, których wybór do Krajowej Rady...

II GOK 18/18 - Wyrok NSA z 2021-10-11

ustawy o KRS, w sytuacji gdy - na skutek nieważności obwieszczenia - nie doszło w ogóle do skutecznego wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie, które pozwalałoby KRS...
2019 r. traktować jako non existens'. Ponadto stwierdził, że wyrok TSUE z 2 marca 2021 r. (sygn. akt C-824/18) nie nakazał kategorycznego pominięcia art. 3 ustawy...

II GOK 14/18 - Wyrok NSA z 2021-09-21

z mocy prawa, jednakże przez analogię zasadnym jest przyjęcie, iż w takim przypadku zastosowanie znajduje powyższy pogląd. Ponadto stwierdził, że wyrok TSUE z dnia 2 marca...
- nie ma to bowiem znaczenia w sprawie - trzeba stwierdzić, że u jej podstaw legło, między innymi - mające podstawowy charakter i znaczenie - założenie odnośnie do przychylności systemu...

II GOK 10/18 - Wyrok NSA z 2021-09-21

i rekomendowaniu kandydatów (w ramach zespołów), głosowaniach i w efekcie w podejmowaniu uchwały, co skutkowało nieważnością postępowania przed KRS oraz nieważnością uchwały...
z kompetencji przewidzianych dla niej w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o KRS, w sytuacji gdy - na skutek nieważności obwieszczenia - nie doszło w ogóle do skutecznego wszczęcia...

II GOK 13/18 - Wyrok NSA z 2021-09-21

. przyjęcie odwołania do rozpoznania na podstawie art. 398 (9) § 1 pkt 3) k.p.c. z powodu nieważności postępowania., Skarżąca wniosła również o dopuszczenie i przeprowadzenie...
stwierdził, że wyrok TSUE z dnia 2 marca 2021 r., sygn. akt C-824/18, nie nakazał kategorycznego pominięcia ww. art. 3 ustawy o zmianie ustawy o KRS., Prokurator Krajowy...

II GOK 16/18 - Wyrok NSA z 2021-10-11

. skorzystania przez KRS z kompetencji przewidzianych dla niej w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o KRS, w sytuacji gdy - na skutek nieważności obwieszczenia - nie doszło w ogóle...
, że to 'postępowanie de iure należy od 23 maja 2019 r. traktować jako non existens'. Ponadto stwierdził, że wyrok TSUE z 2 marca 2021 r. (sygn. akt C-824/18) nie nakazał...

II GOK 15/18 - Wyrok NSA z 2021-10-11

Ministrów, co doprowadziło do skorzystania przez KRS z kompetencji przewidzianych dla niej w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o KRS, w sytuacji gdy - na skutek nieważności...
maja 2019 r. traktować jako non existens'. Ponadto stwierdził, że wyrok TSUE z 2 marca 2021 r. (sygn. akt C-824/18) nie nakazał kategorycznego pominięcia ww. art. 3...

II GOK 8/18 - Wyrok NSA z 2021-09-21

posiedzeniu plenarnym przez sprawozdawcę stwierdzenia, iż 'o kandydacie za wiele nie można powiedzieć', które stanowiło w sposób oczywisty fakt nierównego traktowania...
ust. 2 ustawy o KRS, które nie znajdują żadnego merytorycznego przełożenia w treści uchwały., W uzasadnieniu Odwołujący się stwierdził w szczególności, że nowy skład KRS...

II GOK 11/18 - Wyrok NSA z 2021-09-21

przez Radę z kompetencji przewidzianych dla niej w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o KRS, w sytuacji, gdy - na skutek nieważności Obwieszczenia - nie doszło w ogóle...
, iż w takim przypadku zastosowanie znajduje powyższy pogląd. Ponadto stwierdził, że wyrok TSUE z dnia 2 marca 2021 r., sygn. akt C-824/18, nie nakazał kategorycznego pominięcia...
1   Następne >   3