Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Rzeczników Patentowych X

II GSK 17/14 - Wyrok NSA z 2015-02-19

egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego. Po przeprowadzeniu stosownego egzaminu, Komisja Egzaminacyjna uchwałą z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] stwierdziła...
wskazania postaci naruszenia, co świadczy, że zdający nie rozróżnią wadliwej wykładni od wadliwego zastosowania., Organ stwierdził, że zdający próbując odnieść...

II GSK 751/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

stwierdziła, że B Ł uzyskała negatywny wynik egzaminu konkursowego na aplikację rzeczniowską. W uzasadnieniu podała, że kandydatka nie uzyskała wymaganej ilości punktów...
w mocy. W uzasadnieniu przypomniano, że przedmiotem pytania nr 2 było wymienienie dwóch zastosowań mleka wapiennego. W odpowiedzi na to pytanie, odwołująca się stwierdziła...

II GSK 1576/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-04

Rzeczników Patentowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. ., Sąd I instancji stwierdził, że skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30...
poprzez niewłaściwe zastosowanie i odrzucenie skargi na podstawie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w którym stwierdził, że skarga podlega...