Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

VI SA/Wa 2489/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-15

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego oddala...
chronionej., W piśmie z dnia [...] października 2007 r. pełnomocnik przedsiębiorcy wniósł na podstawie art. 156 § l pkt 2 K.p.a. o stwierdzenie nieważności koncesji...

VI SA/Wa 2407/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-02

Radiofonii i Telewizji z dnia [...] września 2008 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w części dotyczącej...
chronionej., W piśmie z dnia [...] października 2007 r. pełnomocnik przedsiębiorcy wniósł na podstawie art. 156 § l pkt 2 K.p.a. o stwierdzenie nieważności koncesji...

GSK 1450/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-11

[...] lipca 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego oraz z dnia...
[...] lipca 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Przewodniczącej KRRiT z dnia [...] kwietnia 2004 r...

VI SAB/Wa 39/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-12-28

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. G. na bezczynność Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Przewodniczącej...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność ww. organu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii...

VI SA/Wa 1373/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-09-09

argumentując, iż skarżący wystąpił w dniu [...] kwietnia 2004 r. do organu z wnioskiem o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, przy czym do dnia wniesienia skargi...
której odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje;, Zgodnie z art. 52 § 1 i 2...

II GSK 902/09 - Wyrok NSA z 2010-10-12

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego 1...
i Telewizji z dnia [...] września 2008 r., nr [...], oraz poprzedzającą ją decyzję tego organu z dnia [...] lutego 2008 r., nr [...], którą odmówiono stwierdzenia nieważności...

II GSK 1/05 - Wyrok NSA z 2005-03-11

z wnioskiem o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, przy czym do dnia wniesienia skargi do Sądu nie otrzymał żadnej odpowiedzi na powyższy wniosek. Wniosek ten został...
rozstrzygnięty decyzją Przewodniczącej KRRiT z dnia [...] lipca 2004 r., na mocy której odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności., Wojewódzki...

VI SA/Wa 1491/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-09-20

[...] kwietnia 2004 r. Nr [...] w przedmiocie : odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Przewodniczącej KRRiT z dnia [...] kwietnia 2004 r...
odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Przewodniczącej KRRiT z dnia [...] kwietnia 2004 r. Nr [...] udzielającej koncesji spółce R. sp. z o.o. w S...

II SA 1602/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-26

i Telewizji zaskarżyła do Naczelnego Sądu Administracyjnego P. Spółka z o.o. wnosząc o stwierdzenie nieważności decyzji zaskarżonej i poprzedzającej ją decyzji...
się rażącego naruszenia prawa, skutkującego, stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji. Również decyzja Przewodniczącego KRRiT Nr [...] z dnia [...] grudnia 2001r...

VI SA/Wa 2407/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-29

z dnia [...] lutego 2008 r.) odmowy stwierdzenia nieważności koncesji Nr [...] w części dotyczącej punktu XVIII i XIX, wydanej J. D. zamieszkałemu w B...
niejawnym sprawy ze skargi J. D. na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] września 2008 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   28