Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Komornicza X

VI SA/Wa 718/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-06

. na uchwałę Krajowej Rady Komorniczej z dnia [...] grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania oddala skargę Zaskarżoną uchwałą...
z zachowaniem terminu. W razie stwierdzenia niedopuszczalności lub uchybienia terminu organ odwoławczy nie może rozpatrzyć merytorycznie wniesionego środka zaskarżenia. W drodze...

II GSK 30/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-31

komorniczego., Sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu postanowienia stwierdził, że zgodnie z dyspozycją art. 53 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...
') nie można stwierdzić z powodu braku pieczęci pocztowej w jakiej dacie 'odwołanie' - wezwanie do usunięcia naruszeń prawa zostało nadane przez skarżącego. Sąd przyjął zatem...

VI SO/Wa 9/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-16

w Warszawie skargę na uchwałę Krajowej Rady Komorniczej z dnia [...] grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenie niedopuszczalności odwołania od opinii. Sprawa została...
utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności., W sprawie niniejszej Sąd nie znalazł okoliczności, które uzasadniałyby uznanie cofnięcia wniosku...

II GSK 879/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-02

komorniczego., Sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu postanowienia stwierdził, że pismem z [...] lipca 2010 r. skarżący złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego., Jednocześnie WSA stwierdził, że skoro poprzednio obowiązująca ustawa nie regulowała kwestii sposobu zaskarżenia należało...

II GSK 801/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-18

Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, bierze jednak z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania, która w niniejszej sprawie...
postępowania sądowoadministracyjnego, której naruszenie jest obwarowane sankcją nieważności postępowania sądowoadministracyjnego (art. 58 § 1 pkt 1 w zw. z art. 183 § 2 pkt...