Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Doradców Podatkowych X

II GSK 1976/12 - Wyrok NSA z 2014-03-25

wymienionego przepisu., Wobec niestwierdzenia przyczyn nieważności, skargę kasacyjną należało rozpoznać w granicach przytoczonych w niej podstaw., Całość zarzutów...
podania, nieusuniętych przez stronę., Dalej Sąd stwierdził, że w sprawie niniejszej organ wyraźnie wskazał w wezwaniu z dnia 10 października 2011r., iż warunkiem formalnym...

II GSK 160/09 - Wyrok NSA z 2009-10-21

doradcy podatkowego'. Powyższe stwierdzenia oceniane w aspekcie odpowiedzialności za słowo osoby wykonującej zawód zaufania publicznego nie mogą prowadzić do wniosków...
materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie w celu stwierdzenia czy naruszono prawo materialne i normy postępowania, mimo, iż WSA w W.:, na str. 6 uzasadnienia swego wyroku...

II GSK 73/06 - Wyrok NSA z 2006-07-04

wymienionej ustawy., Pierwszym z nich jest stwierdzenie w uzasadnieniu wyroku, że skarżący, z powodu zawieszenia wykonywania zawodu doradcy podatkowego, nie posiadał...
w Warszawie oddalając ją, stwierdził, że spór w sprawie sprowadza się do interpretacji przepisów ustawy o doradztwie podatkowym, mających zastosowanie przy rozpoznawaniu wniosku...

II GSK 330/08 - Wyrok NSA z 2008-09-11

rozpoczęcia wykonywania przez niego zawodu doradcy podatkowego ale najwcześniej od 1 stycznia 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie podzielił wobec tego stwierdzenia...
ponieważ był wpisany na listę doradców podatkowych., Podzielając stanowisko organu, Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że obowiązek ubezpieczenia ciąży na doradcach...