Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Papierów Wartościowych i Giełd X

VI SA/Wa 1443/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-08-24

Wartościowych i Giełd z dnia [...] marca 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia o odmowie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału...
w postępowaniu postanowił odrzucić skargę Zaskarżonym postanowieniem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd odmówiła stwierdzenia nieważności swojego postanowienia...

III SA 2405/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-18

Papierów Wartościowych i Giełd z dnia [...] sierpnia 2003 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Papierów...
2003 r. -utrzymała w mocy swoją decyzję z dnia [...] maja 2003 r. odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia [...] marca...

VI SAB/Wa 19/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-06-27

. O. Z. do udziału w postępowaniu w przedmiocie dopuszczenia do publicznego obrotu akcji spółki L. G. i uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] kwietnia 2005r...
do publicznego obrotu akcji spółki L. G. i uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] kwietnia 2005r. o dopuszczenie do publicznego obrotu akcji spółki L...

VI SA/Wa 581/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-11

wniosła B. S.A. Wniosła o stwierdzenie nieważności lub uchylenie zaskarżonej decyzji i decyzji z [...] października 2004r. oraz poprzedzających, te decyzje uchwał Komisji...
postępowań zakończonych decyzją ostateczną. Stwierdzenie opisanego wyżej naruszenia prawa wystarcza do stwierdzenia nieważności zarówno uchwały Komisji jak i postanowienia...

II GZ 39/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-17

sierpnia 2003 r. [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 5 marca 2002 r...
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 12 sierpnia 2003 r. nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji...

VI SA/Wa 1907/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-07-04

[...] czerwca 2005r. Nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji Z. S.A. wnosząc o uchylenie ewentualnie stwierdzenie nieważności...

II GSK 269/08 - Wyrok NSA z 2008-07-15

orzeczenie w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji KPWiG, Sąd wskazał, że decyzja w tym zakresie rażąco narusza prawo. Komisja w rozstrzygnięciu zawartym w § 2 zaskarżonej...
decyzja ta wydana została z rażącym naruszeniem prawa, co skutkuje, stosownie do art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a., stwierdzeniem jej nieważności., Odnosząc...

VI SA/Wa 1469/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-27

stwierdzenie przyczyn generowania się błędów w systemie informatycznym. Może co najwyżej stwierdzić, że błędne generowanie raportów nie powstało w wyniku zawinionych działań...
rozbieżności w raportach miesięcznych zapewnienia Strony i pełnomocnika o poprawności działania systemu pod koniec 2005 r. byłyby uzasadnione tylko w przypadku stwierdzenia...

II GSK 234/07 - Wyrok NSA z 2007-11-21

art.145 § 1 ust. 2 p.p.s.a. nakłada na sąd administracyjny obowiązek stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia w całości lub w części jeżeli sąd stwierdzi...
inwestorów. Z uwagi jednak na brak stwierdzenia przez KPWiG cechy 'oczywistości' i 'nieistotności', które pozwalałyby uznać błąd za 'oczywistą omyłkę', nie przyjęto...

VI SA/Wa 755/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-07-02

wniesiono o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji z dnia [...] maja 2002 r., jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa...
wiadomości informacji o stanie posiadania przez [...] FI S.A. akcji własnych., W wyniku przeprowadzonego postępowania KPWiG stwierdziła, iż skarżąca spółka nie wykonywała...
1   Następne >   3