Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Orzekająca X

III SA/Łd 275/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-05-24

bez rażącego naruszenia prawa, które to uchybienie ponadto stanowi o zaistnieniu przesłanki stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji w przedmiotowym zakresie z uwagi na wydanie...
stwierdzenia nieważności decyzji nr [...] z [...] oraz zaniechanie umożliwienia stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań...

III SA/Łd 996/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-07-22

ze skargi J. N. na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów Politechniki [...] z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...
sprawy J. N., Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Doktorantów Politechniki [...] utrzymała w mocy decyzję własną z 9 lipca 2019 r., nr [...] o stwierdzeniu nieważności...

IV SA/Po 201/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-28

Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w P. z dnia [...] grudnia 2012 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nie przyjęcia na studia...
się stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...]lipca 2009r. i to na podstawie art.156 § 1 pkt 2 i 7 kpa, albowiem w jego ocenie decyzja ta została wydana bez podstawy prawnej...

III SA/Łd 536/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-28

2019 roku sprawy ze skargi J. R. na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Politechniki [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...
zamieszkania do uczelni, który uniemożliwiałby lub w znaczny stopniu utrudniał studiowanie J. R.. Z tej przyczyny istnieją podstawy do stwierdzenia nieważności decyzji...

IV SA/Po 201/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-23

[...] grudnia 2012 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nie przyjęcia na studia postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie ustanowienia...
skargę J. W. na decyzję Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Medycznego im. K.M. w P. z dnia [...] grudnia 2012 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...

I OSK 744/15 - Wyrok NSA z 2017-03-01

było wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Organ odwoławczy wskazał, że art. 156 § 3 K.p.a. nakazuje organowi administracji publicznej stwierdzenie nieważności...
do stwierdzenia jego nieważności. Brak możliwości rozstrzygnięcia skutkował więc bezprzedmiotowością postępowania., Skarżący złożył skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego...

III SA/Łd 1022/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-12-09

nieprawidłowości. W związku z czym zaskarżona decyzja była również dotknięta wadą skutkującą stwierdzeniem nieważności, o której mowa w art.156 § 1 pkt 2 k.p.a....
na skutek ponownego rozpatrzenia sprawy w wyniku stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji uchylenia poprzedniej decyzji, Sąd I instancji...

II SA/Rz 475/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-09-15

stwierdzeniem jej nieważności., Zgodnie z art. 175 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, ze zm. - 'Psw...
, która korzysta z ochrony trwałości wynikającej z art. 16 § 1 k.p.a., Zaistnienie przesłanek stwierdzenia nieważności z art. 156 k.p.a. skutkować musi stwierdzeniem nieważności...

IV SO/Po 1/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-06

o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] maja 2009r. sygn.akt [...]Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu [...]., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
określonej w art. 154 par 6 ppsa (art.55 parł ppsa)., Należy zauważyć, iż w niniejsza sprawa jest na etapie złożonego wniosku przez A. P. o stwierdzenie nieważności decyzji...

IV SA/Po 201/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-19

[...] grudnia 2012 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nie przyjęcia na studia postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów...
matki, która po potrąceniach m.in. z tytułu egzekucji wynosi [...] zł miesięcznie. Wnioskodawca wraz z matką posiada stwierdzone orzeczeniem sądowym zaległości z tytułu opłat...
1   Następne >   +2   +5   7