Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Lekarska X

I OSK 193/09 - Wyrok NSA z 2009-10-16

Centralnej Komisji Lekarskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie nierozpoznania wniosku M.S. z dnia 10 marca 2008r. o stwierdzenie nieważności decyzji...
na bezczynność Centralnej Komisji Lekarskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w przedmiocie nierozpoznania jego wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Regionalnej Komisji...

III SA/Łd 744/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-11-05

Okręgowej Komisji Lekarskiej MSW w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia nr [...] z dnia [...] Wojewódzkiej Komisji...
Lekarskiej MSW w Ł. postanawia: odrzucić skargę. J. C. wystąpił w dniu 6 lutego 2014 r. z wnioskiem do Okręgowej Komisji Lekarskiej MSW w Ł. o stwierdzenie nieważności, w trybie...

II SA/Wa 1101/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-12

, iż jak wynika z treści złożonej skargi skarżący w istocie domaga się stwierdzenia nieważności orzeczenia Okręgowej Komisji Lekarskiej w W. z [...] lipca 2009 r...
. nr [...]. Tymczasem sąd administracyjny nie jest właściwy do orzekania w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowego orzeczenia., Powyższe skutkuje stwierdzeniem...

III SA/Łd 1222/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-01-27

., ewentualnie stwierdzenie nieważności zaskarżonego orzeczenia oraz uchylenie w zaskarżonej części poprzedzającego je orzeczenia jako wydanego z rażącym naruszeniem norm...
w treści art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. stwierdzenie nieważności zaskarżonego orzeczenia oraz uchylenie w zaskarżonej części orzeczenia WKL MSW w B., Wojewódzki Sąd...

II SA/Wa 249/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-19

stwierdzenia jej nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 P.p.s.a.)., Stosownie zaś do treści art. 134 P.p.s.a. sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany...
skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., Skarga nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż zaskarżone orzeczenie prawa nie narusza., Na wstępie...

II SA/Wa 1994/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-08

zaniechanie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego mającego na celu, co do zasady, stwierdzenie nieważności ww. orzeczenia komisji I instancji,, 3. art. 24 § 1...
przez Sąd, że zaszła przesłanka z art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a. - stwierdzenie ich nieważności., Centralna Komisja Lekarska w odpowiedzi na skargę wniosła o jej odrzucenie...

II SA/Wa 1363/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-18

- dalej zwanej 'P.p.s.a.') lub też wystąpiło naruszenie prawa będące podstawą stwierdzenia jej nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 P.p.s.a.)., Stosownie zaś do treści art. 134...
orzeczenia na niekorzyść strony skarżącej, chyba że dopatrzy się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., Skarga nie zasługuje...

II SA/Wa 2048/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-19

- dalej P.p.s.a.) lub też wystąpiło naruszenie prawa będące podstawą stwierdzenia jej nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 P.p.s.a.)., Stosownie zaś do treści art. 134 P.p.s.a....
na niekorzyść strony skarżącej, chyba że dopatrzy się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy...

II SA/Wa 1017/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-24

o stwierdzenie nieważności zaskarżonego orzeczenia Okręgowej Komisji Lekarskiej MSW, wskazując, że nie zostało mu doręczone orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW...
stwierdzenia nieważności zawiadomienia Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW w [...] o orzeczeniu Komisji z dnia [...] grudnia 2013 r., a w dniu [...] kwietnia 2014 r. wniosek...

IV SA/Wr 489/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-15

SA/Wr 1699/94 niepubl.). Jest to zatem kwalifikowana wada decyzji administracyjnej wymagająca stwierdzenia jej nieważności na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. (zob...
2008 r. - na okoliczność stwierdzenie wydania dotychczasowej ostatecznej decyzji z naruszeniem prawa i konieczność zastosowania, trybu opisanego w art. 151 § 2 k.p.a....
1   Następne >   +2   +5   +10   12