Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Komisja Akredytacyjna X

VI SA/Wa 2470/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-25

na uwadze powyższe, skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonego orzeczenia Komitetu Odwoławczego przy Polskim Centrum Akredytacji, jako że zostało wydane w oparciu...
ust. 1 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności poprzez oddalenie odwołania zamiast stwierdzenie zasadności odwołania i przekazania sprawy do organu...

I SA/Wa 646/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-05-08

wyroku NSA stwierdził, że błędne jest twierdzenie zawarte w orzeczeniu sądu pierwszej instancji, iż Państwowa Komisja Akredytacyjna należy do systemu organów państwa...
wyższym stwierdził, że rolą Komisji jest wyłącznie przedstawienie ministrowi opinii i wniosków, natomiast o sytuacji prawnej uczelni władny jest orzec tylko minister...