Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

II SA/Wa 86/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-14

Pożarnej z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. określa, że zaskarżona decyzja nie podlega...
., Wnioskiem z dnia 6 stycznia 2000 r. J. R. zażądał stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] października 1993 r. Wskazał w nim m.in., że nie istniała żadna opinia...

VII SA/Wa 982/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-11

Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
I E, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej decyzją z dnia [...] lutego 2008 r. znak: [...] na podstawie art. 157 § 1 i 3 kpa odmówił stwierdzenia nieważności własnej...

II OSK 701/10 - Wyrok NSA z 2011-04-19

Straży Pożarnej z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny...
r., znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, skargę oddalił., Jak wynika z uzasadnienia wyroku Sądu pierwszej instancji, wyrokiem z dnia 27...

II SA/Wa 1596/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-24

Pożarnej z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Decyzją z dnia [...] października 1993 r. Komendant Rejonowy...
jego nieprzydatności na zajmowanym stanowisku., Wnioskiem z dnia 6 stycznia 2000 r. J. R. zażądał stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] października 1993 r. Wskazał...

III OSK 429/21 - Wyrok NSA z 2021-11-03

[...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 23 maja 2018 r...
., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Powyższy wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym sprawy., Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej...

II SA/Wa 143/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-09

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w [...] o stwierdzenie nieważności bezprawnej i ostatecznej decyzji Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej...
tej decyzji stracił moc również angaż z dnia [...] października 1993 r. W konkluzji stwierdził, że wniosek o stwierdzenie nieważności 'decyzji' nr [...] tak ze względów...

VII SA/Wa 2024/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-23

w [...]z dnia [...] kwietnia 2012 r. Nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w [...]z dnia [...] października...
, Komendant Miejski PSP w [...], na wniosek M. M. decyzją z dnia [...] października 2011 r. [...] dotychczasową decyzję uchylił., Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji...

II SA/Wa 1646/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-11

Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenie nieważności decyzji nr [...] Komendanta Powiatowego PSP w W. z dnia [...] grudnia 2010 r., dotyczącej wymierzenia kary upomnienia...

VII SA/Wa 1078/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-28

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] listopada 2016 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji I. stwierdza nieważność zaskarżonej...
: [...] z [...] listopada 2016 r., wydana w trybie nadzwyczajnym, stwierdzenia nieważności decyzji, w następującym stanie sprawy:, W dniu 5 listopada 2007 r. przedstawiciel...

I OSK 2875/16 - Wyrok NSA z 2018-11-09

faktyczny i prawny sprawy:, Pismem z dnia [...] sierpnia 2015 r. J. R. zwrócił się do [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. o stwierdzenie nieważności...
[...] października 2008 r. Na podstawie tej decyzji stracił moc również angaż z dnia [...] października 1993 r. W konkluzji stwierdził, że wniosek o stwierdzenie nieważności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100