Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Żandarmerii Wojskowej X

VI SA/Wa 1824/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-02

przełożonych oraz macierzystego koła łowieckiego., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżący domagał się stwierdzenia nieważności decyzji I i II...
przedmiotowej sprawy., Odnośnie żądania stwierdzenia nieważności zaskarżonych decyzji, skarżący uzasadnił je faktem naruszenia przepisów o właściwości. Wskazał na powoływany...

VI SA/Wa 509/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-14

. 329 dalej ,,Ppsa') Sąd zobligowany jest do uchylenia decyzji bądź postanowienia lub stwierdzenia ich nieważności, ewentualnie niezgodności z prawem, gdy dotknięte...
postępowania, jeśli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy, lub zachodzą przyczyny stwierdzenia nieważności decyzji wymienione w art. 156 Kpa lub innych przepisach...

II SA/Wa 527/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-24

stwierdzenia jej nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 P.p.s.a.)., Stosownie zaś do treści art. 134 P.p.s.a. sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami...
skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., karga zasługuje na uwzględnienie, gdyż zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem prawa, Zgodnie z art...

II SA/Wa 1510/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-10-30

bytu prawnego w postępowaniu kontrolnym (np. w wyniku stwierdzenia jej nieważności) lub w rezultacie skorzystania przez organ z uprawnień autokontrolnych przewidzianych...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. T. na postanowienie Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej z dnia [...] maja 2020 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia...

II OSK 678/09 - Wyrok NSA z 2010-04-20

w Warszawie skarżący domagał się stwierdzenia nieważności decyzji I i II instancji, ewentualnie uchylenia obu decyzji. Zarzucił, że skoro przestępstwo, za które został...
i bezpieczeństwo. Podstawą powyższego stwierdzenia był fakt uznania P.K. przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie winnym popełnienia przestępstwa z art. 263 § 2 kodeksu karnego...

II SA/Wa 1123/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-30

Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżący domagał się stwierdzenia nieważności decyzji I i II instancji, ewentualnie uchylenia obu decyzji. Zarzucił, że skoro przestępstwo...
, jako posiadacz broni, nie zagrozi takim dobrom jak porządek publiczny i bezpieczeństwo. Podstawą powyższego stwierdzenia był fakt uznania P. K. przez Wojskowy Sąd Garnizonowy...

II SA/Wa 1239/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-25

uzyskania świadczenia, w nadmierny sposób uprzywilejowywałoby żołnierzy kilkakrotnie zwalnianych ze służby i w drodze stwierdzenia nieważności decyzji zwalniającej, ponownie...

II SA/Wa 1672/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-06

tego zawarty w skardze wniosek o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji., Skarżący wypowiedział stosunek zawodowy służby wojskowej oraz został zwolniony ze służby...

II OSK 847/14 - Wyrok NSA z 2015-12-02

stowarzyszenia., Następnie stwierdził, że opisany podczas wywiadu środowiskowego mały metraż mieszkania oraz ilość osób w nim zamieszkujących pozwala na stwierdzenie...
145 § 1 pkt 1 lit a) p.p.s.a. w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy o broni i amunicji przez oddalenie skargi, podczas gdy obowiązkiem sądu było stwierdzenie naruszenia...

II SA/Wa 1421/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-25

do stwierdzenia przez organ administracji jej nieważności w trybie art. 156 § 1 pkt 2 kpa Dlatego prawidłowo organ II instancji, stwierdzając bezprzedmiotowość postępowania organu...
, jak i w orzecznictwie. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 grudnia 1985 r. przyjął, że 'stwierdzenie zawarte w art. 104 k.p.a., że załatwienie sprawy następuje...
1   Następne >   3