Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy X

II SAB/Op 1/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-08-08

., W odpowiedzi na wniosek Wojewody [...], decyzją z dnia 4 stycznia 2005 r., nr [...], Minister Gospodarki i Pracy orzekł z urzędu o stwierdzeniu nieważności decyzji z dnia 5...
o stwierdzenie nieważności decyzji., W kolejnym piśmie, z dnia 6 lutego 2005 r., skarżący podtrzymał zarzuty wobec urzędników Powiatowego Urzędu Pracy w K. oraz zarzucił Urzędowi...

IV SA/Po 951/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-12

(...) - jeśli tak, to o wskazanie podstawy prawnej skargi o wznowienie postępowania (art. 145 kpa); bądź b) skargę na bezczynność w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody...
(k. 2-4 akt sadowych)., Postanowieniem z dnia (...) r. sygn. akt (...) Sąd Rejonowy w P Wydział Pracy stwierdził swą niewłaściwość rzeczową i sprawę przekazał organowi...

II SA/Wa 1511/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-11-29

[...] z dnia [...] listopada 2003 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych (sygn.. akt II SA 4826/03) stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji organu...
września 2004 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie badając skargę A. N. pod względem formalnym stwierdził następujące uchybienia: brak sprecyzowania skargi poprzez...

II SA/Bd 1193/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-01-18

administracyjnego. Ponadto musi istnieć ścisły związek między ustaleniem, stwierdzeniem lub potwierdzeniem a możliwością realizacji uprawnienia wynikającego z przepisu prawa., Zdaniem...
z 13.01.2001 r.) co znajduje odzwierciedlenie w § 14 umowy z dnia [...] 2005 r., Nr [...], W razie stwierdzenia przez skarżąca naruszenia jej interesu lub praworządności...

II SA/Bd 1099/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-01-18

, potwierdzać uprawnienia lub obowiązki określone przepisami prawa administracyjnego. Ponadto musi istnieć ścisły związek między ustaleniem, stwierdzeniem...
rozliczenia, z umowy jest na mocy wyżej wskazanego § 12 nieważna., W razie stwierdzenia przez skarżąca naruszenia jej interesu lub praworządności przez Powiatowy Urząd Pracy...

III SA/Po 1231/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2022-04-01

za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Stosownie do art. 161 § 1 pkt...
oświadczeniem o cofnięciu skargi, o ile nie stwierdzi wystąpienia przesłanek negatywnych, wskazanych w art. 60 P.p.s.a., W rozpoznawanej sprawie Sąd nie stwierdził...

II SA/Bd 1195/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-01-18

między ustaleniem, stwierdzeniem lub potwierdzeniem a możliwością realizacji uprawnienia wynikającego z przepisu prawa., Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
. 2018) przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane na podstawie umowy zawartej na piśmie pod rygorem nieważności...

II SA/Bd 1194/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-01-18

musi istnieć ścisły związek między ustaleniem, stwierdzeniem lub potwierdzeniem a możliwością realizacji uprawnienia wynikającego z przepisu prawa., Zdaniem Wojewódzkiego...
pod rygorem nieważności., Do niniejszych umów znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), wskazanego...