Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

II SA/Bk 577/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-10-15

o stwierdzenie nieważności tej decyzji i przekazać według właściwości właściwemu organowi (k. 25)., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje., Skarga...
., Bez wpływu na powyższą kwalifikację przedmiotu skargi pozostaje wyjaśnienie, że zamiarem skarżącego było złożenie wniosku o stwierdzenie nieważności ww. decyzji. Skoro...

II SAB/Bk 43/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2005-02-03

ustalenia tego prawa na okres od 01.09.2004r. do 31.08.2005r., Wobec faktu stwierdzenia nieważności decyzji, której wykonywania domagała się skarżąca w swojej skardze...
na niewypłacaniu zasiłku rodzinnego (wraz z dodatkami) na rzecz syna K., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. decyzją z dnia [...] listopada 2004r. nr [...] stwierdziło...

II SA/Łd 272/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-23

niewłaściwy, stanowi przesłankę stwierdzenia nieważności decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a. Nieważność powoduje przy tym naruszenie każdego rodzaju właściwości...
konieczność stwierdzenia nieważności zaskarżonego postanowienia, na podstawie art. 156 § 1 pkt 1 w zw. z art. 126 k.p.a. Nie ma przy tym znaczenia, czy zawarte w postanowieniu...

IV SA/Wr 286/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-05

się do Sądu o wyjaśnienie wątpliwości związanych z wydanym orzeczeniem i stwierdzenie nieważności postępowania sądowoadministracyjnego w niniejszej sprawie., Wojewódzki...
nie wskazuje, który jego fragment jest niezrozumiały. Domaga się za to stwierdzenia nieważności postępowania sądowoadministracyjnego w niniejszej sprawie., Mając powyższe...

II SAB/Lu 45/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-12-03

sierpnia 2004 r. skarżąca złożyła pismo nazwane 'skargą', z treści którego nie wynikało, że jest to żądanie wznowienia postępowania albo stwierdzenia nieważności decyzji...
się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu. Błędne było zatem udzielenie...

IV SA/Wr 287/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-05

, zwrócił się do Sądu o wyjaśnienie wątpliwości związanych z wydanym orzeczeniem i stwierdzenie nieważności postępowania sądowoadministracyjnego w niniejszej sprawie...
nie wskazuje, który jego fragment jest niezrozumiały. Domaga się za to stwierdzenia nieważności postępowania sądowoadministracyjnego w niniejszej sprawie., Mając...

IV SA/Wr 285/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-05

się do Sądu o wyjaśnienie wątpliwości związanych z wydanym orzeczeniem i stwierdzenie nieważności postępowania sądowoadministracyjnego w niniejszej sprawie., Wojewódzki...
nie wskazuje, który jego fragment jest niezrozumiały. Domaga się za to stwierdzenia nieważności postępowania sądowoadministracyjnego w niniejszej sprawie., Mając powyższe...

IV SA/Wr 285/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-13

ze zm.), dalej p.p.s.a., zwrócił się do Sądu o wyjaśnienie wątpliwości związanych z wydanym orzeczeniem i stwierdzenie nieważności postępowania sądowoadministracyjnego...
i stwierdzenia nieważności postępowania sądowoadministracyjnego oraz niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia opublikowanego w sprawie., Podobne żądania skarżący zgłosił...

IV SA/Wr 286/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-13

ze zm.), dalej p.p.s.a., zwrócił się do Sądu o wyjaśnienie wątpliwości związanych z wydanym orzeczeniem i stwierdzenie nieważności postępowania sądowoadministracyjnego...
i stwierdzenia nieważności postępowania sądowoadministracyjnego oraz niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia opublikowanego w sprawie., Podobne żądania skarżący zgłosił w piśmie...

IV SA/Wr 287/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-13

. 270 ze zm.), dalej p.p.s.a., zwrócił się do Sądu o wyjaśnienie wątpliwości związanych z wydanym orzeczeniem i stwierdzenie nieważności postępowania...
i stwierdzenia nieważności postępowania sądowoadministracyjnego oraz niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia opublikowanego w sprawie., Podobne żądania skarżący zgłosił...
1   Następne >   +2   +5   7