Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II GSK 4670/16 - Wyrok NSA z 2017-01-18

do Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] stycznia 2012 r. w sprawie przyznania płatności...
do Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR, z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] marca 2012 r. o utrzymaniu w mocy decyzji z dnia...

II GSK 5535/16 - Wyrok NSA z 2017-04-21

z ewidencji producentów., W uzasadnieniu ww. skargi, Skarżący podał, że stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Biura Powiatowego powoduje, że w konsekwencji powyższego...
w wypadkach określonych w § 2 tego przepisu. Podstaw do stwierdzenia nieważności w niniejszej sprawie Sąd nie stwierdził., Podstawy, na których można oprzeć skargę...

III SA/Gl 739/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-08-20

., nr [...] , dotycząca uchylenia i stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy przyznania płatności rolnośrodowiskowych na rok 2011., 9. Postanowieniami z dnia...
tut. Sąd wyrokiem z dnia 17 października 2011 r., III SA/Gl 409/11, stwierdził nieważność zaskarżonego postanowienia oraz postanowienia Kierownika BP ARiMR w B. z dnia...

III SAB/Gl 2/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-08-20

i stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy przyznania płatności rolnośrodowiskowych na rok 2011., 9. Postanowieniami z dnia [...] r. Dyrektor [...] OR ARiMR odrębnie...
2011 r., III SA/Gl 409/11, stwierdził nieważność zaskarżonego postanowienia oraz postanowienia Kierownika BP ARiMR w B. z dnia [...]r. Sąd uznał, że organ, któremu w trybie...

II GZ 240/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-12

skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu...
2012 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa decyzji o przyznaniu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych po wznowieniu postępowania...

III SAB/Wr 15/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-08

płatności rolnośrodowiskowej w ramach działania 'Program rolnośrodowiskowy' postanawia: I. stwierdzić nieważność postanowienia z dnia [...] r. o stwierdzeniu prawomocności...
wyłączony, z mocy ustawy., W rozpoznawanej sprawie, postanowienie o stwierdzeniu prawomocności wydał Sędzia biorący udział w wydaniu wyroku w tej samej sprawie, uchylonego...

II SAB/Go 91/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-26

Oddziału Regionalnego ARiMR pełnomocnik L.G. - W. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności m.in. postanowienia z dnia [...] listopada 2011 r. o zawieszeniu postępowania...
)., W wyniku rozpatrzenia ww. wniosku, Prezes ARiMR postanowieniem z dnia, [...] grudnia 2012 r., nr [...] odmówił stwierdzenia nieważności przedmiotowego postanowienia...

II SAB/Go 92/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-26

o stwierdzenie nieważności m.in. postanowienia z dnia [...] października 2011 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013...
) na rok 2010., W wyniku rozpatrzenia ww. wniosku, Prezes ARiMR postanowieniem z dnia, [...] grudnia 2012 r., nr [...] odmówił stwierdzenia nieważności przedmiotowego...

II SAB/Go 96/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-26

. do Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR pełnomocnik L.G. - W. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności m.in. postanowienia z dnia [...] lutego 2012 r. o zawieszeniu...
2013 r., nr [...] Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR odmówił stwierdzenia nieważności postanowienia Kierownika Biura Powiatowego ARiMR z dnia [...] lutego 2012 r...

II SAB/Go 6/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-26

. Dyrektor Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawiadomił J.B. o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie stwierdzenia nieważności...
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stwierdził nieważność postanowienia z dnia 1 marca 2012r. o zawieszeniu postępowania wydanego przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji...
1   Następne >   +2   5