Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

VIII SA/Wa 577/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-11

tegoż organu z dnia [...] października 2013 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia...
, został utrzymany w mocy., R. S. pismem z dnia [...] lutego 2013 r. złożył do GITD wniosek o stwierdzenie nieważności ww. decyzji GITD z dnia [...] maja 2010 r., W rezultacie...

VI SA/Wa 233/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-29

w [...] na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Zaskarżoną...
strony o stwierdzenie nieważności decyzji Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] - odmówił stwierdzenia nieważności ww. decyzji...

II GSK 1044/20 - Wyrok NSA z 2023-11-28

z dnia 9 października 2019 r. nr BP.504.208.2019.0161.GR4.8285 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem...
w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji: uchylił zaskarżoną decyzję (pkt 1) oraz zasądził na rzecz skarżącej kwotę 680 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania...

VI SA/Wa 2093/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-24

w O. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] września 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji nakładającej karę...
stwierdzenia nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] września 2005 r. w zakresie nałożenia kary pieniężnej 8.000 zł...

VI SA/Wa 1840/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-10

o stwierdzenie nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] sierpnia 2018 r. nr [...] jako wydanej z naruszeniem przepisów materialnych...
i proceduralnych mających wpływ na wynik sprawy., Jako przesłankę uzasadniającą stwierdzenie nieważności decyzji strona wskazała przesłankę wymienioną w art. 156 § 1 pkt 2...

II GSK 1268/19 - Wyrok NSA z 2023-02-01

-WWU.513.1137.2018.0217.28636 w przedmiocie stwierdzenia nieważności licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. uchyla zaskarżoną...
stwierdzenia nieważności licencji., Sąd pierwszej instancji orzekał w następującym stanie sprawy:, W dniu 21 października 2005 r. przedsiębiorcom - L. S. i M. S. wspólnikom...

II GSK 1081/10 - Wyrok NSA z 2011-10-18

[...] września 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym oddala skargę...
Inspektora Transportu Drogowego z [...] września 2009 r. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję tego organu z [...] lipca 2009 r., którą odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji M...

III SA/Lu 8/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-05-10

na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia października 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o nałożeniu kary pieniężnej...
, po rozpoznaniu wniosku F. T. o ponowne rozpatrzenie sprawy, utrzymał w mocy decyzję tego organu z dnia [...] września 2011 r., nr [...], którą odmówiono stwierdzenia nieważności...

VI SA/Wa 1176/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-30

. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności oddala skargę w całości Decyzją...
października 2014 r. strona złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...]., Decyzją z dnia...

VI SA/Wa 2603/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-26

Drogowego z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Głównego...
[...] czerwca 2008 r. nr [...]odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] września 2007 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100