Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych X

III SA/Kr 1031/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-14

podstawę do stwierdzenia nieważności, naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania, naruszenia prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy...
do stwierdzenia, że nie tkwią w nich wady skutkujące stwierdzeniem nieważności, czy wznowieniem postępowania. Organy naruszyły jednak przy ich wydawaniu przepisy prawa...

III SA/Kr 1752/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-04-29

decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr [...], z dnia 24 czerwca 2020 r., znak: [...], o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej u J. K., nowotworu...
na azbest chryzotylowy., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w dniu 4 czerwca 2012 r. wydał decyzję Nr [...], znak: [...] o braku podstaw do stwierdzenia choroby...

III SA/Kr 1196/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-15

skutkujące koniecznością uchylenia aktu, stwierdzenia jego nieważności bądź wydania z naruszeniem prawa, przewidziane są w art. 145 § 1 p.p.s.a. Zgodnie z art. 145 § 1 pkt...
daje podstawy do stwierdzenia, czy właściwie zastosowane są normy prawa materialnego., Za niezasadne uznać należy zarzuty dotyczące naruszenia art. art. 7, 77 § 1 i art...