Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X

I OSK 1368/10 - Wyrok NSA z 2011-02-15

r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności nakazu inspektora pracy 1) uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję Głównego...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności nakazu inspektora pracy z dnia [...] września 2008 r. nr [...]; 2) zasądza od Głównego Inspektora Pracy na rzecz K. O. kwotę...

I OSK 858/12 - Wyrok NSA z 2013-02-20

Inspektora Pracy z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zawartych w nakazie inspektora pracy oddala skargę kasacyjną...
. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zawartych w nakazie inspektora pracy., Opisany wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym., Inspektor...

II SA/Wa 2050/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-13

[...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zawartych w nakazie inspektora pracy - oddala skargę - Główny Inspektor Pracy decyzją...
stwierdzenia nieważności decyzji zawartych w nakazie inspektora pracy działającego w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w B. z dnia...

II SA/Wa 1718/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-12

[...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności nakazu inspektora pracy oddala skargę Okręgowy Inspektor Pracy...
.) - zwanej dalej Kpa, w dniu [...] lipca 2009 r. wydał decyzję nr [...], którą odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zawartych w nakazie...

II SA/Wa 1181/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-12

w sprawie wniosku spółki W. Sp. z o.o. z siedzibą w K. o stwierdzenie nieważności decyzji od nr [...] do [...] nakazu z dnia [...] grudnia 2016 r. nr [...]., W uzasadnieniu...
powyższego postanowienia Główny Inspektor Pracy wskazał, iż wnioskiem z dnia [...] marca 2018 r. spółka W. wystąpiła o stwierdzenie nieważności decyzji...

II SA/Wa 1463/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-15

2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę W kwietniu 1997 r. Inspektor Pracy z Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowego Inspektoratu...
pkt 3 i 7 Kodeksu postępowania administracyjnego, zwrócił się z wnioskiem do Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w B. o stwierdzenie nieważności...

II SA/Wa 1670/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-07

z siedzibą w P. na decyzję Głównego Inspektora Pracy z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną...
o stwierdzenie nieważności decyzji'., We wniosku strona wskazała na przepisy art. 156 § 1 pkt 2, 3 i 4 jako podstawę prawną wniosku, oraz wskazała że wydanie przez inspektora pracy...

II SA/Wa 1822/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-25

w W. na decyzję Głównego Inspektora Pracy z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - Inspektor Pracy...
Spółki w dniu [...] kwietnia 2015 r. złożył do Okręgowego Inspektora Pracy w W. wniosek o stwierdzenie nieważności powyżej określonego nakazu i wstrzymanie...

I OSK 814/08 - Wyrok NSA z 2009-04-29

2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia opiniującego negatywnie zastosowanie wyłącznie oświetlenia elektrycznego oddala skargę...
[...] S.A. na postanowienie Głównego Inspektora Pracy z dnia [...] października 2007r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia opiniującego...

II SA/Wa 1641/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-07

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia Inspektora Pracy: 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji z dnia [...] maja 2007r. 2...
Inspektorat Pracy w B. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Państwowej Inspekcji Pracy z dnia [...] kwietnia 1997 r. w części dotyczącej wyznaczenia na terenie zakładu...
1   Następne >   +2   +5   +10   86