Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa X

II GSK 401/06 - Wyrok NSA z 2007-05-24

opryskiwaczy. Według art. 156 § 1 jedną z przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji jest skierowanie jej do osoby niebędącej stroną w sprawie, dlatego też na podstawie art...
przesłanka z art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a. uzasadniająca stwierdzenie nieważności decyzji, co miało istotny wpływ na wynik sprawy., W odpowiedzi na skargę kasacyjną organ wniósł...

II GSK 400/06 - Wyrok NSA z 2007-05-24

opryskiwaczy. Według art. 156 § 1 jedną z przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji jest skierowanie jej do osoby niebędącej stroną w sprawie, dlatego też na podstawie art...
przesłanka z art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a. uzasadniająca stwierdzenie nieważności decyzji, co miało istotny wpływ na wynik sprawy., W odpowiedzi na skargę kasacyjną organ wniósł...

IV SA/Wa 429/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-15

w W. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia [...] października 2004 r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie umorzenia...
rozpatrzenie sprawy, wskazując, że stwierdzenie nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w K. z dnia [...] listopada 2003r., którą organ...

V SA/Wa 1963/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-04

do prowadzenia badań technicznych sprawności opryskiwaczy. Według art. 156 § 1 k.p.a. jedną z przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji jest skierowanie jej do osoby niebędącej...
błędnie wywiódł, iż zachodzi przesłanka z art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a. uzasadniająca stwierdzenie nieważności decyzji , co miało istotny wpływ na wynik sprawy., Naczelny Sąd...

V SA/Wa 1964/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-04

administracyjnym. Jednocześnie zarzucono, że Sąd błędnie wywiódł, iż zachodzi przesłanka z art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a. uzasadniająca stwierdzenie nieważności decyzji , co miało...
nie będący stroną postępowania może stanowić przesłankę do stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej w oparciu o art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. tylko wówczas...

I OSK 177/18 - Wyrok NSA z 2019-02-21

postępowanie zostało wszczęte w związku ze stwierdzeniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu nieważności aktu nadania Powiatowej Komisji Ziemskiej w Głubczycach...
nr [...] o powierzchni [...]ha., Ponadto organ odwoławczy argumentował, że mimo stwierdzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu nieważności aktów administracyjnych...

V SA/Wa 424/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-20

Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej; oddala...
dotacji, pismem znak: [...] z dnia [...] marca 2008 r., Główny Inspektor wszczął postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji z dnia...

IV SA/Wa 735/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-28

o uchylenie ww decyzji, względnie stwierdzenia nieważności tej decyzji. Zarzuciła naruszenie art. 145 w związku z art. 148 k.p.a. oraz art. 156 § 1 pkt 3 w związku z art. 157 §...
lub zmiana decyzji ostatecznych, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub w ustawach...

III SA/Wa 3149/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-25

nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., Postępowanie...
oraz osoby fizyczne. Niewątpliwie spółka cywilna należy do kręgu odrębnych podatników podatku VAT., Jedną z przesłanek stwierdzenia nieważności, o której stanowi art...

III SA/Wa 3150/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-25

na niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., Postępowanie w rozpatrywanej sprawie zostało...
., Jedną z przesłanek stwierdzenia nieważności, o której stanowi art. 156 §1 K.p.a. jest wydanie decyzji, która została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie (art...
1   Następne >   +2   +5   8