Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X
  • Symbol

IV SA/Wa 1066/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-03

administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z [...] sierpnia 2016 r. znak: [...] nakładającej na skarżącą spółkę obowiązek...
zakończonej decyzją z dnia [...] sierpnia 2016 r., znak: [...]., W dniu [...] sierpnia 2016 r. skarżąca złożyła także wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia...

II OSK 840/14 - Wyrok NSA z 2015-05-13

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 grudnia 2011 r. nr ... w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę...
na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 grudnia 2011 r., nr ..., w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

II OSK 3026/13 - Wyrok NSA z 2014-04-29

innymi skarżący., Jednocześnie pismem z 16 kwietnia 2012 r. skarżący oraz inne strony postępowania wnieśli o stwierdzenie nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony...
, że wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z [...] maja 2010 r. zostanie rozpatrzony po ponownym rozpatrzeniu...

IV SA/Wa 578/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-04

Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - IV SA/Wa 578/13, U Z A S A D N...
[...] grudnia 2012 r. nr [...], orzekającą o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie wymierzenia skarżącej kary biegnącej za przekroczenie dopuszczalnego...

IV SA/Wa 522/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-27

stwierdzenia nieważności postanowienia I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] września 2019...
k.p.a., art. 6 k.p.a. oraz art. 10 pkt 4 u.o. przez:, - stwierdzenie nieważności postanowienia [...] WIOŚ z [...] grudnia 2018 r., pomimo braku zaistnienia przesłanki...

IV SA/Wa 2608/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-18

Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - Decyzją z dnia (...) kwietnia...
roku, Nr (...) Główny Inspektor Ochrony Środowiska odmówił stwierdzenia nieważności decyzji (...) Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia (...) kwietnia 2005...

II OSK 3739/19 - Wyrok NSA z 2020-01-20

2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 31 maja 2019 r. sygn...
Środowiska (dalej: 'GDOŚ') z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia...

II OSK 1195/15 - Wyrok NSA z 2017-01-27

r., znak: [...], odmawiającym wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji GIOŚ z [...] lipca 2011 r., znak...
w Z. przy ul. [...]., Z ustaleń Sądu wynikało, że wniosek A. B. o stwierdzenie nieważności decyzji GIOŚ z [...] lipca 2011 r., wpłynął do GIOŚ w dniu 7 grudnia 2012 r. Decyzja...

II OSK 552/17 - Wyrok NSA z 2017-05-10

. z o. o. w W. na bezczynność Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji 1) oddala skargę kasacyjną; 2) zasądza od Głównego...
Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji, umorzył postępowanie sądowe w przedmiocie zobowiązania Głównego Inspektora...

IV SA/Wa 601/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-21

o powyższe zarzuty wniósł o:, * stwierdzenie nieważności postanowienia z dnia [...] sierpnia 2008 r. w całości na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
. a., a w przypadku braku podstaw do stwierdzenia nieważności zaskarżonego postanowienia, o jego uchylenie w całości,, * przyznanie skarżącemu zwrotu kosztów postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100