Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

II SA/Bk 722/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-01-20

do organu w/w wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty. Pismem z dnia 14.12.2009 r. pełnomocnik wnioskodawczyni uzupełnił wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji...
się innego niż podniesione w skardze naruszenia prawa, co czyniło koniecznym stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w oparciu o art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w związku...

II SA/Ke 497/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-10

na powyższe rozstrzygnięcie. Wcześniej, bo w dniu 7 czerwca 2018 r. do Głównego Geodety Kraju, poprzez platformę ePUAP, wpłynął wniosek skarżącej o stwierdzenie nieważności ww...
. w razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania., Kluczowe znaczenie...

IV SA/Wa 1849/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-15

administracyjnego wynika, że po stwierdzeniu nieważności decyzji klasyfikacyjnych z dnia [...] czerwca 2000 r. nr [...] i z dnia [...] listopada 1976 r, nr [...] w części dotyczącej...
stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] listopada 1976 r. nr [...] w części dotyczącej ustalonego przez tę decyzję użytku '[...]', o czym świadczy pismo organu z dnia...

III SA/Gl 722/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-11-10

nieważności w sprawie ewidencji gruntów i budynków oddala skargę Pismem z dnia [...] 2004 r. E. i J. L. wnieśli do Starostwa Powiatowego w B. wniosek o stwierdzenie nieważności...
ze zm.), postanowił przekazać powyższy wniosek do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii., W uzasadnieniu wskazano, iż skoro wniosek dotyczy stwierdzenia nieważności...

II SA/Gd 932/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-11-24

stwierdzenia nieważności mapy ewidencyjnej oddala skargę. Decyzją z dnia nr [...], powołując się na przepisy art. 104, art. 107 i art.130 kpa oraz art. 6a ust. 1 pkt. 2...
wpływ na wynik sprawy., Skarżący wyraźnie określił swe żądanie w piśmie z dnia 25 września 2001r., domagając się stwierdzenia nieważności mapy ewidencyjnej z 30 listopada...

II SAB/Gl 51/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-12

[...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji o zmianie...
- 0.033 ha, razem 0.1433 ha., Wnioskiem z dnia [...]r. Z. I. i W. I. wystąpili o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji jako obarczonej wadą z art. 156 § 1 pkt 2 kpa...

II SA/Gl 1402/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-01-10

i Kartograficznego decyzją z dnia [...]r., Nr [...], odmówił stwierdzenia nieważności decyzji organu pierwszej instancji z dnia [...]r. Rozpoznając odwołanie skarżącego...
27 grudnia 2013 r., wobec czego postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty z dnia [...] r. do tej pory nie mogło zostać zakończone...

III SA/Gd 634/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-09-28

Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 12 października 2004 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności mapy ewidencji gruntów oddala skargę. III SA/Gd 634/04, U z a s...
w sprawie z wniosku A. D. o stwierdzenie nieważności mapy ewidencyjnej gruntu., W uzasadnieniu organ odwoławczy stwierdził, że postępowanie prowadzone przez Starostę...

III SAB/Łd 1/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-09

ze skargi T.G. na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. w przedmiocie załatwienia wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności...
z dnia [...] o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...] dotyczącej zatwierdzeniu operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków miasta T...

III SAB/Kr 7/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-14

w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Wójta Gminy z dnia [...] 2003 r., znak: [...]. postanawia odrzucić skargę. S. N., działając przez pełnomocnika r. pr. J...
Geodezyjnego i Kartograficznego, znak: [...], tj. postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie, względnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100