Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

VII SA/Wa 381/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-06

stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowieniem z dnia [...] października 2017 r., na podstawie art. 61 a § 1 w związku z art...
. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa [...], w sprawie stwierdzenia nieważności...

II OSK 2179/16 - Wyrok NSA z 2018-02-06

Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2014 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę...
. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia tego organu z [...] października 2007 r., Wyrok Sądu pierwszej instancji został wydany...

VII SA/Wa 1696/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-12

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] czerwca 2021 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Uzasadnienie., Zaskarżoną decyzją...
w mocy ww. decyzję organu I instancji., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy podniósł, że ww. decyzją Wojewoda odmówił stwierdzenia, na wniosek P W, nieważności...

II OSK 161/15 - Wyrok NSA z 2016-11-04

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lutego 2014 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla...
2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Jak wynika z akt sprawy, Powiatowy Inspektora...

II OSK 1896/13 - Wyrok NSA z 2015-03-06

., W. wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Limanowej z dnia [...] października 1998 r., znak: [...], powołując jako podstawę art. 156 § 1...
. [...] położonej w P., gm. [...]. Organ zakwalifikował zatem wniosek B. W. jako wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Nowosądeckiego z dnia [...] grudnia 1998 r., znak...

VII SA/Wa 96/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-29

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2020 r. znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargi Zaskarżoną decyzją z dnia...
( dalej: '[...]WINB', 'organ I instancji') z dnia [...] września 2020 r., znak: [...], w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję...

VII SA/Wa 1917/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-12

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2021 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Uzasadnienie., Zaskarżoną decyzją...
. decyzję organu I instancji., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy podniósł, że ww. decyzją Wojewoda odmówił stwierdzenia, na wniosek P W, nieważności decyzji...

II OSK 1500/14 - Wyrok NSA z 2016-02-18

Nadzoru Budowlanego z dnia [...] października 2013 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę...
Nadzoru Budowlanego, z dnia [...] października 2013 r., nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Wyrok wydany...

VII SA/Wa 616/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-24

2019 r., nr [...] znak: [...][...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty...
Nadzoru Budowlanego wskazał, że ww. wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji jest kolejnym wnioskiem A. K. o stwierdzenie nieważności tej samej decyzji. I tak na jej wniosek...

VII SA/Wa 2692/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-08

[...] października 2021 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru...
.), po rozpatrzeniu wniosku A.G. - odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100