Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Inspekcji Handlowej X

VI SA/Wa 689/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-07-20

niejawnym sprawy ze skargi W.P. na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia [...] lutego 2005r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji...
2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji. Zgodnie z art. 52 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

IV SA 98/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-19

z siedzibą w S. na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia [...] grudnia 2001 r., nr [...], w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej sankcji...
rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją tego organu z dnia [...] listopada 2001 r., Nr [...], w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Okręgowego Inspektora...

I SA 2516/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-17

[...] maja 2003 r., nr [...] Główny Inspektor Inspekcji Handlowej po rozpatrzeniu wniosku A.N. właścicielki F.H.U. '[...]' w S. o stwierdzenie nieważności decyzji...
na wartość [...]'., W związku z powyższym decyzją właścicielka punktu handlowego '[...]' złożyła wniosek, w którym wniosła o stwierdzenie jej nieważności twierdząc, iż wydana...

VI SA/Wa 1691/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-16

postępowania,, 2/ postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności,, 3/ postępowanie w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji niewadliwej, bądź dotkniętej wadami niekwalifikowanymi...
naruszające zasadę niekonkurencyjności nadzwyczajnych trybów wzruszenia decyzji stanowi rażące naruszenie prawa będące podstawą stwierdzenia nieważności decyzji /por. B.Adamiak...

III SA 2029/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-22

było stwierdzenie nieważności postępowania kontrolnego - braku niezwłocznego doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (§ 7 ust. 2 tego aktu...
, albo o stwierdzenie nieważności ww. decyzji na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 P.p.s.a., W uzasadnieniu podtrzymano dotychczasową argumentację zawartą w skardze, uszczegóławiając...

VI SA/Wa 695/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-28

Inspekcji Handlowej z dnia [...] września 2000 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. stwierdza nieważność...
sprawie zachodzi podstawa do stwierdzenia nieważności decyzji organu I instancji przy zastosowaniu przepisu art. 135 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...

II GSK 478/09 - Wyrok NSA z 2010-03-16

do wznowienia postępowania albo stwierdzenia nieważności (vide B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, Warszawa 2006, s.696...
wznowieniowego albo postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji. Natomiast jeżeli nie są to wady kwalifikowane, organ administracji publicznej powinien rozstrzygnąć...

VI SA/Wa 696/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-22

. Wnosząc o stwierdzenie nieważności lub o uchylenie decyzji organu I instancji, skarżący podnieśli, iż sprowadzone przez nich zapalniczki stanowiły import jednostkowy...
Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia [...] sierpnia 2000 r. Wnosząc o stwierdzenie nieważności bądź uchylenie zaskarżonej decyzji w całości, skarżący zarzucili, iż rażące...

IV SA 3620/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-07

.). Stosownie do tego przepisu nie można wnieść skargi do Sądu, jeżeli toczy się postępowanie w celu zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności aktu albo innej czyn...
na inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa...

VI SA/Wa 616/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-05

., W zaistniałej sytuacji sąd stwierdził nieważność postanowień organu I instancji uznając, iż jest ono niezbędne dla końcowego załatwienia sprawy., Wobec naruszenia...
w toku kontroli 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. stwierdza nieważność postanowień [...] Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia [...] listopada 2005 r.; 3...
1   Następne >   3