Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

VI SA/Wa 2610/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-07

Farmaceutycznego z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
. G.K., o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora...

VI SA/Wa 1977/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-05

Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Głównego...
. Spółka Jawna z siedzibą w K. wnioskiem ponowne rozpatrzenie sprawy decyzję tego samego organu z [...] października 2018 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności...

VI SA/Wa 1976/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-05

Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Głównego Inspektora...
ponowne rozpatrzenie sprawy decyzję tego samego organu z [...] października 2018 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora...

VI SA/Wa 1337/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-16

Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla...
o stwierdzenie nieważności decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] listopada 2009 r. Jako podstawę wniosku strona powołała przepisy art. 107 § 1 oraz § 3, art. 7...

VI SA/Wa 1784/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-17

Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Przedmiotem rozpoznania...
Farmaceutycznego (dalej: 'GIF', 'organ') w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Do wydania zaskarżonej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym...

VI SA/Wa 1399/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-10

2018 r., Główny Inspektor Farmaceutyczny odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia...
. stwierdzono wygaśnięcie decyzji, wobec której żądano stwierdzenia nieważności, a zatem decyzja ta przestała istnieć w obiegu prawnym., [...] Okręgowa Izba Aptekarska...

VI SA/Wa 2664/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-07

Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Sygn. akt:, VI SA/Wa 2664/19, Uzasadnienie...
z akt, pismem z dnia [...] sierpnia 2017 r., GIF zawiadomił Stronę o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Głównego Inspektora...

VI SA/Wa 2526/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-06

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Postanowieniem z dnia [...] lipca 2013r. Główny Inspektor Farmaceutyczny po rozpatrzeniu zażalenia aptek...
. odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności prawomocnych decyzji administracyjnych - zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz hurtowni...

I SA/Wa 1930/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-15

Farmaceutycznego z dnia [...] września 2004 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie prowadzenia apteki 1. stwierdza nieważność zaskarżonej...
Głównego Inspektora Farmaceutycznego M., Sp. z o.o. z siedzibą w K. wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów...

II GSK 1847/21 - Wyrok NSA z 2021-11-26

r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 1. oddala skargę kasacyjną; 2...
) na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego (dalej: GIF) z [...] września 2020 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora...
1   Następne >   +2   +5   +10   90