Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Konserwator Zabytków X

II OZ 437/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-08

w sprawie ze skargi Z. Ś. na decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić...
Konserwatora Zabytków z dnia [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną...

II OZ 438/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-08

do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Z. Ś. na decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia...
nieważności decyzji postanawia: oddalić zażalenie W dniu 19 lipca 2004 r. adwokat H. O. - pełnomocnik Z. Ś. złożyła wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu...

II SA/Ol 859/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-05-05

tych przepisów spowoduje stwierdzenie nieważności omawianego zarządzenia w zaskarżonej części, a to z kolei będzie oznaczało bezprawność przedmiotowych zaleceń pokontrolnych...
, a następnie stwierdzenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nieważności zarządzenia Nr '[...]' Wójta Gminy '[...]' (sygn. akt II SA/Ol 30/20) , spowoduje...

II SA/Ol 496/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-09-28

do usunięcia naruszenia prawa, wnosząc o stwierdzenie jego nieważności w części dotyczącej wpisu do gminnej ewidencji zabytków nieruchomości położonej w miejscowości B., gmina...
G., nr budynku '[...]'., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wyrokiem z dnia 19 września 2017 r., sygn. II SA/Ol 516/17 stwierdził nieważność ww. zarządzenia...

II SA/Ke 765/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-12-08

nie dopatrzył się w nim naruszeń prawa skutkujących koniecznością jego uchylenia lub stwierdzenia nieważności (art. 145 § 1 i 2 p.p.s.a.)., Zaskarżonymi zaleceniami pokontrolnymi...
maja 2021 r., znak: [...], którą stwierdzono nieważność decyzji Wojewody Kieleckiego z dnia, 18 marca 2021 r., znak: [...] Konserwatora Zabytków uznał zatem...

II SA/Po 301/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-08-28

Nr [...] wydaną w dniu [...] lipca 2015 r. Następnie decyzją wydaną w dniu [...] grudnia 2016 r., nr [...] przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdzono nieważność...
nr [...]., W zastrzeżeniach wskazano również, że zgodnie z postanowieniem wydanym w dniu [...] kwietnia 1991 r. przez Sąd Rejonowy w [...] o stwierdzeniu nabycia spadku sygn. akt...

II SA/Ol 859/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-01-16

lub zostanie stwierdzona jej nieważność., Przesłanek wstrzymania wykonania decyzji nie można utożsamiać jednak z oceną legalności wydanej decyzji. Celem instytucji...
się usunąć tylko po znacznym upływie czasu, zaangażowaniu dużych sił i środków. Sąd nie zna sytuacji skarżących, by stwierdzić, że wykonanie czynności może spowodować...

II SAB/Gd 106/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-03

, w szczególności wydawanie decyzji nie odnoszących się w ogóle do istoty sprawy czy obarczonych tak poważanymi brakami, iż podlegają one uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności...
w terminie 30 dni od doręczenie organowi wyroku, stwierdzenia, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, które miało charakter rażącego naruszenia prawa...

II SAB/Gd 112/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-08

, które nie odnoszą się w ogóle do istoty sprawy czy obarczonych tak poważanymi brakami, że podlegają uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności, powinno zostać potraktowane...
Konserwatora Zabytków do rozstrzygnięcia sprawy w terminie 30 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych wraz z wyrokiem ze stwierdzeniem jego prawomocności, 2. stwierdza...

II OSK 2385/16 - Wyrok NSA z 2017-10-03

kontroli musi zawierać opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu i skutków...
zarzutów organ stwierdził, że protokół kontroli z dnia 4 listopada br. zawiera zarówno opis stanu faktycznego, jak i ustalone nieprawidłowości. Dodano, że w trakcie kontroli...
1   Następne >   2