Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych X

II SA/Wa 48/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-05

Osobowych z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - Generalny Inspektor Danych Osobowych, na podstawie...
.), po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją poprzedzającą z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji...

II SA/Wa 1783/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-06

Danych Osobowych z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przetwarzania danych osobowych 1. uchyla zaskarżoną...
której odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z [...] września 2001 r. znak: [...]., Do wydania powyższej decyzji doszło...

III OSK 1421/21 - Wyrok NSA z 2022-05-25

2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 23 stycznia 2019 r. sygn...
dalej 'p.p.s.a.' oddalił skargę R. O. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności...

II SA/Wa 1019/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-26

Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych decyzją...
o stwierdzenie nieważności decyzji tego organu z [...] maja 2005 r., znak: [...] , umarzającej postępowanie w sprawie przetwarzania danych osobowych M. J. (dalej...

II SA/Wa 1764/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-09

[...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] stycznia 2005 r.: - oddala skargę. Do Biura Generalnego Inspektora...
państwową'. W następnych pismach W. K. sprecyzował, iż celem wniosku jest uzyskanie 'formalnego stwierdzenia przez obecne kierownictwo GIODO nieważności decyzji z dnia...

II SA/Wa 1972/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-11

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Prezes Urzędu Ochrony Danych...
Osobowych wydał w dniu [...] lipca 2019 r. decyzję nr [...], mocą której odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia...

II SA/Wa 726/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-05-15

sprawy ze skargi E. G. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] marca 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...
[...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Z akt sprawy nadesłanych do skargi wynika, iż decyzją z dnia [...] lutego 2006 r. znak [...] Generalny...

I OSK 2846/12 - Wyrok NSA z 2014-07-31

z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 17 lipca 2012 r...
. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy., J. M. wnioskiem z dnia 7 września 2009 r. wystąpił...

II SA/Wa 234/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-28

z siedzibą w W. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie...
2008 r. nr [...] utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] września 2008 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych...

II SA/Wa 2226/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-04

z dnia [...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych...
administracyjnego (Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.), po przeprowadzeniu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych...
1   Następne >   +2   +5   +10   62