Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

II SA/Wr 722/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-09

tego zawiadomienia J. O. w piśmie z dnia 27 lutego 2012 r. skierowanym do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zwrócił się o stwierdzenie nieważności decyzji...
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...] r. oraz o wznowienie postępowania w przypadku braku przesłanek do stwierdzenia nieważności decyzji., Wnioskodawca...

II SA/Ol 486/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-12-05

, Gmina Mrągowo wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie domagając się stwierdzenia jego nieważności., Zaskarżonemu zarządzeniu zarzucono...
w całości, domagając się także stwierdzenia jego nieważności w całości, nie zaś w części., Tymczasem skarżąca nie wykazała dlaczego zaskarżone w całości zarządzenie narusza...

II SA/Wr 273/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-23

o przekazanie kanału ulgi Skarbowi Państwa z uwagi na wysokie koszty utrzymania, a po odmowie, o wygaszenie lub stwierdzenie nieważności decyzji (pozwolenia wodnoprawnego...
na podstawie ustawy' w sytuacji, gdy Dyrektor RZGW we W. wydał:, - w dniu [...] r. z urzędu decyzję o stwierdzeniu nieważności decyzji Prezydenta Miasta T.G. z dnia...

II SA/Ol 151/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-05-17

udokumentowali, że występowali do RDOŚ z wnioskiem o zmianę zarządzenia, ale organ odmówił., Mając powyższe na uwadze, skarżący wnieśli o stwierdzenie nieważności...
w ogóle do obrotu prawnego., W takiej sytuacji konieczne jest stwierdzenie nieważności aktu, czyli jego wyeliminowanie z obrotu prawnego z mocą ex tunc, co powoduje...

II SA/Wr 19/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-05

wniosek o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty O. z dnia [...]r. (znak:[...]) oraz wniosek o wstrzymanie wykonania tej decyzji...
, natomiast ewentualne stwierdzenie nieważności decyzji Starosty O. wydanej w tej sprawie mogłoby być wynikiem odrębnego postępowania, pozostającego poza zakresem prowadzonego...

II OSK 1693/17 - Wyrok NSA z 2019-05-23

jest znany ustawie., Natomiast zasadnym jest zarzut naruszenia przez Sąd pierwszej instancji art. 147 § 1 P.p.s.a. poprzez stwierdzenie nieważności zaskarżonego zarządzenia...
w O. z dnia (...) marca 2015 r. w przedmiocie ustalenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (...), stwierdził nieważność zarządzenia Regionalnego Dyrektora...

II SA/Wr 260/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-28

lub stwierdzenie nieważności decyzji). Podobne stanowisko podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w swoim wyroku z dnia 28 stycznia 2011 r. (sygn. akt II SA/Kr 1334110...
art. 16 § 1 Kpa, a to z kolei w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego skutkowałoby stwierdzeniem nieważności takiego rozstrzygnięcia w związku z art. 156 §...

II SA/Wr 806/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-29

wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji organu drugiej instancji w całości - na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...
. 156 § 1 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego, a w przypadku uznania przez Sąd, że brak jest przesłanek stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji, pełnomocnik...

II OSK 1489/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-05

poprzez stwierdzenie nieważności uchwały Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w [...] z dnia [...] czerwca 2018 r. w całości...
r. poz. 1302 ze zm.), Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, bierze jednak pod uwagę nieważność postępowania. W rozpoznawanej...

II SA/Wr 767/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-04-10

sprawy, jak też przedkładając dodatkowe dokumenty, w tym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2012 r. (sygn. akt II SA/Wr 897/11) w sprawie stwierdzenia...
zabudowy dla inwestycji na działce nr [...] w O., wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy, a także złożyli wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej...
1   Następne >   +2   +5   8